2167: Den egensinnige skrivaren

Jag har haft ynnesten att få träffa författaren och bloggaren (Occident) Thomas Nydahl. Det var några år sedan livvakterna beledsagade mig till hans hem utanför Kristianstad. Min erfarenhet är att han är en vänlig och öppen individ. Genom åren har vi hållit kontakten genom e-post. Vi har alltid kommit bra överens, men jag kan förstå att hans läggning är sådan att han kan vara besvärlig. En fullblodspessimist, depressiv till tider. En lidelse håller honom levande: Skrivandet.

Det senaste resultatet av hans skrivande är en bok om Malmö, Ett barn är fött på Sevedsplan. Den berättar om det Malmö han har växt upp i och hur det har förändrats genom åren. Ända in i vår tids konfliktfyllda stad. Genom boken lär man känna ”vinkelvävaren,” som han ibland kallar sig, Thomas Nydahl. Hans hemmamiljö gjorde honom till missionsförbundare något som han sedan bytte ut mot ett antal år i de yttre vänstermiljöerna. Ett liv med hårda kanter som han försöker gräva fram ur barndomsminnen. Läsaren får följa honom som dekoratör och industriarbetare, ett förtvivlat minnesbesök på ett barnhem, misslyckanden med familjebildning, missbruk. Slutligen nådde han fram till skrivandet, både som journalist och författare. Boken är indelad i två delar, personliga minnen och politik.

På inte sätt saknar Nydahl humor. Ett av bokens bästa partier är när han studerar Malmökommissionens slutrapport (2013) och andra utredningar om staden. Författaren roar sig t ex med att läsa kommissionärernas förslag till förbättringar av Malmö och invånarnas hälsa. Där föreslår man ”en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor”, ”en social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen mer jämlika” och ”förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning.” Hur dessa fina målsättningar skall uppfyllas får man dock inte veta. Nydahl citerar också kommissionens kritik mot medierna ”staden beskrivs inte sällan i ödesmättade och provokativa termer.” Nydahls pessimistiska sinne lämpar sig för en sådan genomgång men även om han hade varit optimist hade inte kommissionens arbete kunnat tillföra något annat än ett tjusigt formulerat önsketänkande.

Den som vill lära känna den egensinnige Thomas Nydahl, mannen som inte vill ingå i något kollektiv, och hans samhällskritik bör inte missa tillfället.

Det här inlägget postades i Böcker. Bokmärk permalänken.

28 svar på 2167: Den egensinnige skrivaren

 1. Doktorn skriver:

  Thomas Nydahls blogg ovan berörde idag 24 november en Rosenberg understreckare i SvD om Spinoza där denne fått komma till tals med

  ”Guds påbud och försyn är samma sak, tron på mirakler är en absurditet, ”ju mer kunskap vi har om de naturliga tingen /…/ desto mer fullkomligt känner vi Guds väsen (som är alltings orsak)”, skriver han i kapitel fyra. Var och en ska ha full rätt att fritt bilda sig åsikter i religiösa frågor – sann fromhet manifesteras hursomhelst inte i ord utan i handling. Att hindra fri åsiktsbildning är olycksbringande: ”Vad de uppror beträffar, vilka uppviglas under sken av religion, uppstår de just av detta att man stiftar lagar om teoretiska frågor och därför att åsikter betraktas som förbrytelser och straffas som brott.” Teologin och filosofin ska hållas åtskilda (det ”är hela verkets främsta avsikt”), de är inte underordnade varandra, och teologin bör inte inkräkta på filosofins område, teologins syfte är att ”lära ut lydnad”, filosofins att sträva efter sanning och vishet. Skriftens budskap, upprepar Spinoza gång efter annan, är avpassat efter den obildade mängdens förstånd, filosofin sysslar med annat och talar ett annat språk (…)”

  Det var dagens trevliga överraskning att få bekantas denne T.N. bland Lars drabanter i de skapande konsternas verkstäder, hans litterära verk och hans blogg!

  Visserligen hade filosofin en gång all anledning att göra sig fri från teologin (skall vi våga precisera – från vulgärteologin?) – men nu har ett halvt millennium hunnit förflyta och det omvända förhållandet torde råda – filosofin måtte istället skaka av sig det marxistiska/materialistiska oket!

  Inte enligt Spinoza – utan enligt mitt opublicerade Vilja & Varande är det medvetna intellektet ett varande och en vilja långt innan det lärt sig tänka och analysera. Det är en begrundande passiv och parapsykologiskt/paranormalt magiskt aktiv vilja (med visserligen låg potential – men ändå – och tillräcklig!) samt belägen i Nuet. Detta Nu kan alltid påvisas finnas närvarande och är därmed tidlöst – liksom varandet. Kvantfysiken existerar bevisligen endast när och om man är fysiker och tittar efter. Sådana är sakförhållandena idag. På 1600-talet var man på våg in i urverksuniversum med Gud som den store överurmakaren. Men nu är denne Gud död! enligt Nietzsche och för all del – likt bonden som gick i dam på åttonde raden återuppstod han i Jungs ’Das Selbst’. Gud är samvetet, buddhisternas tysta iakttagande följeslagare alla bör kunna nå sin meditation …

  Alla har en ganska liten men dock vilja – ett dito samvete – eller dito djupare ’Själv’ – och vi är lite, lite grann magiker om vårt inre verkligen vill – i strid mot vår omhuldade Spinoza – som icke hade tillgång till vare sig modern fysik eller dito parapsykologi!

 2. 1+1=2 skriver:

  Ja, det var mycket intressant att få kännedom om Thomas Nydahl.

  Jag måste erkänna att jag inte förstår detta behov av att höja vår existens och kapacitet över det vetenskapligt förklarbara.

  Doktorn, du är ju mer eller mindre medicinskt skolad, vad hindrar dig från att hålla dig ajour med vad som pågår inom hjärnforskningen hellre än att gå över ån efter vatten?

 3. Doktorn skriver:

  Det är lekmannamässigt att tro läkare måste vara vetenskapligt skolade på det vis lekmannen begriper. Jag är naturligtvis vetenskapligt skolad och just därför kan jag bryta mig ur tvångströjan den allmänt påbjudna lekmanna-vetenskapligheten innebär. Tycker Du inte varandet och viljan samt nuet och tidens gåta är värda en läkares uppmärksamhet? Tror läkare sysslar med artificiell intelligens och robotar?

 4. 1+1=2 skriver:

  Jag tycker väl att det vore rimligare att en läkare utforskade sitt egna fält innan hen gav sig i kast med paranormala resonemang.

  Nu har man ju t.ex. hittat en trovärdig kandidat till den ljusförnimmelse som nära-döden-patienter upplever – i studier som reproducerbart mäter objektiva markörer i mus-hjärnor.

  Mekanismerna bakom vårt intellekt är ju den nya stora vetenskapliga satsningen efter HUGO och alla följdstudier.

 5. Doktorn skriver:

  Du är en hopplös lekman på näradödenområdet 1+1=2.

  Dessutom har Du fräckheten att föreskriva hur jag skall tänka. Vadför slags syfte tjänar Dina ’trovärdiga kandidater’ till ljusfenomenen hädangångna – men återupplivade personer kan minnas? Dessa är sedan länge välkända inom facket och inte speciellt märkvärdiga. Tror Du verkligen en stor vetenskaplig satsning skall kunna klarlägga varandet jag postade om den 24 ?? Hur de än försöker – kommer transhumanisterna med all sin entusiasm kring den efterlängtade artificiella intelligensen aldrig att nå längre än 1+1=2 och därefter 2-1=1 osv. ad infinitum.

  Jag menar att tanke och vetenskaper icke är självständiga – utan funktioner av intelligent vilja och varande. Denna intelligens besitter bevisligen funktioner den logiska tanken inte kan förstå.

  Härpå återgav Du den lomhörde yxsskaftsnasarens klassiska replik.

 6. 1+1=2 skriver:

  Syftet är den naturliga förklaringen – framarbetad medelst vetenskap – till något som nyss inte hade andra förklaringar än det övernaturliga; som med alla frågor som den troende sorterat under just sin tros subjekt.

  Den dualism Spinoza löste upp kan du ej åter separera – kalla det sedan vad du vill – vetenskapen har sedan dess stängt den dörren för gott.

  Och vilka funktioner skulle detta vara?

  Artificiell intelligens är endast en tidsfråga, och den som tror sig veta att den begränsas av logik lever i lycklig ovisshet om att den biologiska hårdvaran är strukturerad för den biologiska mjukvarans suddiga logik.

  Jag har alltid fnyst år mitt alma maters motto ”Att tänka fritt…” Men i ditt fall, Doktorn, är jag villig att göra ett undantag.

 7. Doktorn skriver:

  Ett plus ett,
  Du begår det gamla misstaget att predika huruledes förr var det övernaturliga naturfenomen men nu är vi välsignade med ’vetenskap’. Denna vetenskap har emellertid uppdagat en ’övernaturlig’ egenskap hos oss. Detta kunde uppenbarligen inte gångna tiders filosofer ana. Oavsett Spinoza behagade upplösa någon väldigt viktig dualism är jag ingalunda skyldig att hålla med. Min egen separation av varandet och viljan från tänkandet var pedagogiskt motiverad – på det Ni läsare skulle få en ärlig chans att förstå. Egentligen är det betydligt mera komplicerat. Talar vi om varandet talar vi om värdeomdömen och sant höga värden saknar motsatser. De kan inte upplevas logiskt utan endast i en atmosfär av kärlek. Därmed kan vi bunta ihop tanke, vilja och varande i ett och samtidigt skilja dem åt utan att ha våldfört oss på sanningen. Vi talar om djupa ting.

  Att någon artificiell intelligens skulle kunna programmeras med nyssnämnda olikheters frihet så de blir meningsfulla för ett möjligen tidlöst medvetande förefaller uteslutet. Minns att logik innebär restriktion. Frihet innebär utrymme för slumpen i vår lagbundna natur och slumpen är dessvärre inte underställd den logiska tanken – utan endast viljan – vilket är visat i mina gamla inlägg bl.a. och P.E.A.R. t.ex. Det går att programmera en dator men inte att bygga en vilja – som inte ens kan uteslutas vara tidlös. Det är faktiskt värt att istället notera hur slumpen bildar interfas mellan ande och materia.

  Och vad betyder slutligen den aningen uppstyltade satsen … ’den biologiska hårdvaran är strukturerad för den biologiska mjukvarans suddiga logik’ … tyvärr ingenting alls bortom suggestiva tankars fåfängliga glitter skulle jag förmoda.

 8. 1+1=2 skriver:

  Fuzzy logic – suddig logik – är till skillnad från Boolean logic, en form av logik där lagen om det uteslutna tredje inte gäller.

  Det är m.a.o. inte endast ”binära” utfall som ligger till grund för den resulterande komplexiteten som utgör hjärnans funktioner, t.ex intellektet.

  Suddig logik tillämpas bl.a. i modeller av artificiell intelligens

 9. Doktorn skriver:

  1+1=2
  Fuzzy eller inte – binär, trevärd, mer eller inte – opererar logiken ändå genom en sats – men inte viljan – den ÄR – omedelbart. Detta inses genom praktiska experiment. Dessutom har Du problemet Nu, vilket inkluderar tidlöshet. Du måste bygga Din Art. Intell. på NÅGONTING – men därvid är Du redan omsprungen av varat – som är egenskapen att vara – omedelbart – utan mellansteg – Förstår Du? Varandet och viljan är medvetandets absolut viktigaste egenskap till vetenskapsliturgins stora förtret och medvetandet är – jag vidhållet – lätt övernaturligt och magiskt.

  ’Komplexitet’ är ett suggestivt begrepp – men viljan och varandet är påfallande enkla ting. Vi har redan artificiell intelligens med våra persondatorer. Kvalitativt mer kommer det inte att bli.

 10. 1+1=2 skriver:

  Doktorn

  Viljan kan styras av en extern operatör.

  Vi talar då inte om den mind control som du ibland refererar till – och som jag ger dig vara högst relevant (om än inte i alla föreslagna perspektiv, så i alla fall som etablerad företeelse) – men en direkt och omedelbar styrning i tid, rum och till sin absoluta natur.

  Vad är nu viljans övernaturliga och magiska särart?

  Direkt underställd en annan – välmenande, illasinnad, eller rentav trivial – part!

  En maskin, en leksak.

 11. CeDe skriver:

  Tror nog viljan styrs som allt annat i vår tillvaro av orsak och verkan. Åtminståne tycks min göra det.

 12. 1+1=2 skriver:

  Ja

  Det som världen i allmänhet verkar ha missat är att känslor och vilja nu kan styras med teknik.

  Det är alltså inte frågan om futuristisk Sci-Fi.

  Det görs här och nu.

  Det gör mig mycket ont att behöva säga, men marginalerna att hävda att människans unicitet har övernaturliga aspekter har upphört.

  Eller åtminstone förpassats till den troendes oinsatta förhoppningar.

 13. 1+1=2 skriver:

  Ja

  Det som världen i allmänhet verkar ha missat är att känslor och vilja nu kan styras med teknik.

  Resten i slussen

 14. 1+1=2 skriver:

  Det gör mig mycket ont att behöva säga, men marginalerna att hävda att människans unicitet har övernaturliga aspekter har upphört.

 15. Doktorn skriver:

  1+1=1×2

  Du har ännu frågor.

  Tag hypotesen att osäkerhetsrelationer är interfas mellan ande och materia. Det visar sig då att slumputfall kan bestämmas i förväg genom blotta tanken såsom det vore – fast bakom tanken finns ett varande och en vilja (P.E.A.R. och Rhine m.fl.).

  Dessutom finns alltför mycket ’ordning’ i universum, eftersom spektraltätheten visar sig vara högre för små än för stora fluktuationer (1/f-fördelning).

  Slutligen finns inget bevis för att universum inte är resultatet av viljans interaktion med ’något totalt okänt’.

  Vi befinner oss i nuet och famlar i mörkret. Men vi har ändå ett litet korn av liv knutet till oss. Filosoferande kan väcka förundran och förundran är ett av de höga värdena utan motsats. Utan andligt liv ingen lycka.

  Om viljan kan styras av en extern operatör (även i detta fack har jag lärt mig några praktiska grunder)är denne dock också en vilja – lite starkare och förslagnare och därtill med ett etiskt ansvar. Men ingen maskin kan uppnå högre status än verktygets åt en vilja.

  En gång tog jag i för hårt så min svägerska gick i trans under 3½ timme samt kanaliserade en osalig mamma till svältande barn. Hon talade därvid en flytande och begriplig ålderdomlig ryska samt hade efteråt total amnesi för det inträffade. Själv kan hon överhuvudtaget inte ett ord ryska.

  Världen är betydligt intressantare och gåtfullare än vi tror. Påbudet att tiga om det man inte kan tala är bara självplågeri.

  Mind control kan vara traumabaserad genom diabolisk vilja, bygga på hypnos eller hos publicum i konsensustrans i TV-soffan, på själsuggestion.

  Än en gång – viljan klarar sig utan både logisk sats, rum och tid. Den är felaktigt uppfattad som verkan – men är bara ett enkelt varande.

 16. Doktorn skriver:

  CeDe
  Du tycks jämställa viljan med egot – men vi (åtminstone jag) har talat om det inre Självet eller samvetet.

 17. 1+1=2 skriver:

  Doktorn

  Vetenskapen kan ge dig lycka genom att trycka på en knapp.

  Andligt sinnad eller ej.

 18. 1+1=2 skriver:

  Vare sig du vill eller inte

 19. Doktorn skriver:

  1+1=2!
  Pennan talar om det hjärtat har fyllts utav.

 20. 1+1=2 skriver:

  Doktorn är en känslomänniska.

  Jag redogör endast för sakernas tillstånd m.a.p. hjärnforskning och tillämpbar teknologi.

  Skjut därför icke på budbäraren

 21. mohammad skriver:

  Viljan som medveten kan inte hänföras till ”vare sig du vill eller inte”…

 22. 1+1=2 skriver:

  Jovisst

 23. Doktorn skriver:

  1+1=1×2
  Jag tror Mohammad
  uppfattat ett annalkande semantiskt gunghfly.

 24. CeDe skriver:

  Inte bara pennan, Doktorn!

 25. CeDe skriver:

  Jag menar, blommor och annat kan också tala.

 26. Doktorn skriver:

  Visst CeDe
  men ’pennan’ var anpassad till vår vetenskaplige filosof

 27. mohammad skriver:

  Härtill ställer jag mig frågande inför ordbildningen: ”andligt sinnade eller ej knappar att trycka på”…

 28. 1+1=2 skriver:

  vad är problemet, mohammad?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.