Del 570: Musikalen ej härbärgerad

Några notiser i det alltfort pågående dramat.

Det blir inget uppförande av musikalen Dogs enligt de planer som förelåg. Planen var att uppförandet skulle äga rum den 29 maj i Charlottenborg konsthalls mezzaninvåning. Arrangemanget verkade rimligt ur flera synpunkter. Jag, tillsammans med konstnären Fredrik Axwik hade fått positiv respons från konsthallschefen Bo Nilsson. Vi inspekterade lokalen får två veckor sedan och det enda som tycktes återstå var att göra en formell anmälan om tidpunkt. Mezzaninen kan bokas via konsthallens hemsida enligt ett vad det tycks ganska fritt system. Den 29 maj var inte heller uppbokad. Emellertid framkom det att en konstnärsgrupp skulle genomföra ett projekt under sommaren från juni. Vi förhörde oss om det fanns något tidigare datum. Men det gjorde det inte, man åberopade att det pågick en inventering.

Vidare framkom att sommarprojektet skulle pågå augusti ut och jag kom då med förslaget att uppföra musikalen den 11 september. Mitt intryck, trots allt bollande fram och tillbaka, var att det handlade om att finna en tidpunkt.

Flera journalister har fortlöpande förhört sig om tidpunkten för musikalen och när de kontaktade mig idag meddelade jag att saken verkade vara klar. Konsthallschefen hade dock en annan uppfattning och blev mycket irriterad över att medierna hörde av sig. Han skrev kort och koncist följande meddelande till mig:

”Jaqg ær inte intresserad av att bli en del i din massmediastrategi. Jag ær intresserad av konst och inte spektakel. Du kan se detta meddelande før vad det ær. Jag ær inte længre intresserad av att hærbergera Dig hær på konsthallen.”

Så var det med den saken. Vi vet nu att konsthallschefen är konstintresserad. Men också att det finns undantag.

Vidare har idag inkommit svar till de tre personer som anmält Eslövs kommun till JK. I november i fjor genomfördes Eslövbiennalen. Jag var inbjuden och skulle bygga en träskulptur. Kommunen avvisade mitt deltagande med hänvisning till risken för kravaller.

I sitt svar till anmälarna ger Göran Lambertz och Thomas Hedstrand kommunen rätt ur synpunkten yttrandefrihet:

”Den omständigheten att Lars Vilks först bjöds in till den aktuella utställningen för att senare refuseras gör att det finns anledning att fråga sig på vilken grund som kommunen fattade beslutet att inte tillåta honom att delta.

Av anmälan framgår att Lars Vilks vid tiden för utställningen var mord¬hotad med anledning av den s.k. Muhammedteckningen. Anmälarna har vidare anfört att skälet för att inte tillåta Lars Vilks att delta i utställningen var att kommunen inte ’vågade’ det. Det kan därför på goda grunder antas att kom¬munen av säkerhets- och ordningsskäl inte tillät honom att delta i utställningen.

Anmälarna har visserligen anfört att Säpo gjorde bedömningen att det inte förelåg någon fara att låta Lars Vilks delta i utställningen. De har menat att man därför kan ifrågasätta kommunens bedömning i saken. Den omständigheten att kommunen gjorde en annan bedömning än Säpo innebär dock inte att kommunen kan anses ha agerat osakligt eller partiskt. En utställningsarrangör måste i en situation som den aktuella anses ha ett ganska fritt spelrum för egna bedömningar.

Sammantaget anser jag att det inte har framkommit något som tyder på att kommunens syfte med att refusera Lars Vilks från den aktuella konst¬utställningen var att inskränka hans yttrandefrihet. Det finns därför inte tillräckliga skäl att granska saken närmare.”

Med andra ord kan en kommun besluta som den vill utan att behöva redovisa några skäl. Fast jag tror att JK i första hand var intresserad av att bli av med den här frågan. Vissa problem vill man inte ha.

Slutligen kan det meddelas att det trots allt tycks bli så att de beramade teckningarna kommer att ställas ut. Enligt framskridna planer skall de visas på konsthallen i Luzern i Schweiz och där ingå i en utställning som handlar om risker: ”Art is always a risk”.

Detta kommer att ske i början av september.

mezzaninlit.JPG
Mezzaninen på Charlottenborg där musikalen Dogs inte kommer att uppföras

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken, Projekt. Bokmärk permalänken.

26 svar på Del 570: Musikalen ej härbärgerad

 1. stefan peterson skriver:

  ””Jag ær intresserad av konst och inte spektakel””
  I Alingsås är det tvärs om, där är man mer intresserad av spektakel än av konst

  http://www.alingsas.se/kultur&fritid/indexkulturofritid.htm

  efter den i förtid stängda ”Borderline” kommer nu ett riktigt skräck kabinett
  som kan beses hela sommaren. Knappast någon större risk att bli stoppad
  eftersom de störda marknadskrafterna (First Grand Hotel) numera tydligen
  är en del av arrangemanget.

  Hans Arnold står tydligen inte så högt i kurs inom ”konstvärlden” heller
  http://www.artfacts.net/index.php?pageType=search&search=hans+arnold&sarea=a

  så Alingsåsarna kan känna sig lugna, allt är som vanligt igen, oförargligt, ointressant och meningslöst
  dessutom hela Sommaren ??
  Skall bli spännande och se om man ”flaggar” med de ”rätta färgerna” den 17:e Maj.

 2. Christer Eriksson skriver:

  Högst märkligt men föga förvånande. Istället för att samhället försvarar yttrandefriheten och konstnärlig frihet gentemot fundamentalister så anses det viktigare att skydda fundamentalister från våra egna grundläggande värden och friheter.

  Som sagt: ”Det samhälle som offrar lite frihet för att vinna lite säkerhet förtjänar ingetdera och kommer att förlora båda.”
  Benjamin Franklin

 3. Pinpoint skriver:

  Göran Lambertz´svar till Eslövs kommun är ännu ett bevis på att han inte är rätt person att besitta posten som JK.
  Göran Lambertz saknar ryggrad!

 4. Christer Eriksson skriver:

  ”En utställningsarrangör [kommunen] måste i en situation som den aktuella anses ha ett ganska fritt spelrum för egna bedömningar.”

  Att spika ihop en konstruktion av virke kan knappast bedömas som en säkerhetsrisk utan här har myndigheterna gjort bedömningen att det är Vilks själv och hans värderingar som utgör en säkerhetsrisk. Alltså bedriver myndigheterna ett åsiktsförtryck mot Vilks uppfattning att religionskritik kan bedrivas i det svenska samhället. Myndigheternas paradoxala förhållningssätt gentemot medborgare som hävdar sina grundläggande rättigheter är ett nytt fenomen i ett samhälle där samma frihetsbegrepp är inskrivna i grundlagen.

  Feghet och undfallenhet gentemot ett yttre hot som riktas mot samhällets lagar och normer kan aldrig bli en styrande strategi för svenska myndigheter som har det yttersta ansvaret för att värna grundlagen, om de nu inte anser att vi är bättre betjänta av att införa diktaturens kontrollmetoder?

 5. RURIK skriver:

  Med undantag för vissa bestämda rättigheter (tryckfrihet och mötes- och organisationsfrihet) står yttrandefriheten utan ett klart defenierat rättsskydd i svensk lagstiftning. (Däremot finns ett mycket starkt minoritetsskydd)
  Den pågående grundlagsrevisionen kan förväntas ytterligare försämra situationen.
  JK`s bedömning är således helt korrekt och kan inte kritiseras.
  Ansvaret ligger hos våra folkvalda politiker.

 6. r skriver:

  ”Hon uppskattar provokatören Pål Hollender för att han använder sig själv även i otrevliga sammanhang. Däremot ogillar hon Lars Vilks och hans rondellhund, menar att han inte ägnar sig åt kritik utan bara är ute efter att skapa uppmärksamhet genom att förolämpa och sparka nedåt.”

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=419128

 7. Christer Eriksson skriver:

  Yttrandefriheten tillåter oss att ha kritik mot andra religioner, såsom när Vilks karikerar en religiös symbol. JK blandar äpplen med päron om hans bedömning tar utgånspunkt i andra lagar som syftar till att skydda olika etniska minoritetsgrupper. Detta beslut måste därför överklagas.

 8. Christer Eriksson skriver:

  Det kan också vara intressant att veta att JK Göran Lambertz tidigare försvarade Nerikes Allehandas publikation av Vilks teckning.

  Justitiekanslern (JK) fann att det inte är hets mot folkgrupp:

  ”Termen missaktning i lagen tolkas mycket strängt. Det krävs hot, avsky, eller mycket starkt kränkande uttryck för att det ska vara brottsligt. Att man ritar av profeten på det här sättet når inte upp till de kraven, säger JK Göran Lambertz i en kommentar till TT.”

 9. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Ingenting hindrar att någon – t ex anmälarna stämmer Eslövs Kommun i en civilrättslig process med samma argumentation som ingavs till JK. Även en förlorad sak skulle fästa uppmärksamheten på vår nuvarande otillräckliga lagstiftning och således göra en viss nytta.
  Om du menar att din egen argumentation är starkare kan du själv driva saken.
  Lycka Till !

 10. RURIK skriver:

  P.S.
  Kan tänka mig att bidra med 1000:- till rättegångskostnaderna oavsett vem som saksöker Eslövs Kommun.
  ( Var vänlig uppge kontonr på denna sida )

 11. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Jag har bara så svårt att se sammanhanget mellan religionskritik och andra lagar som ska skydda etniska minoriteter? Ser du inte själv ett problem med en sådan sammanblandníng?

 12. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Eslövs Kommun representerar vår politiska demokrati.
  Om inte lagstiftningen explicit inskränker kommunens handlingsfrihet har den rätt att göra en självständig bedömning.
  JK hänvisar inte till minoritetsskyddet i sitt avslag. (som inte kan överklagas)

 13. Christer Eriksson skriver:

  RURIK: ”JK hänvisar inte till minoritetsskyddet i sitt avslag.”

  Nej, det är det som är så underligt att JK egentligen saknar argument, förutom att hänvisa till säkerheten runt arrangemangen, som inte heller är ett acceptabelt argument eftersom ett samhälles främsta uppgift är att skydda sina medborgare. Eslövs kommun representeras bara av människor som inte vågar ta några risker ens när väsentliga värden står på spel. Däri ligger bristen att rösta på partier istället för människor som man gör i USA där man vet vad man får.

  Däremot förstår jag fortfarande inte vad minoritetsskyddet har med saken att göra eftersom Vilks knappast var där för att kritisera en etnisk minoritet, eller ens för att kritisera en religion. Det enda han hade gjort tidigare var att rita en karikatyr av Muhammed, en religiös symbol, som faller under ämnet religionskritik.

 14. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Får jag föreslå att du konsulterar en jurist innan du anlägger sak mot Eslövs Kommun ?

 15. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Du behöver inte svara på min fråga men lycka till själv med din tes om minoritetsskyddet.

 16. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Jag har överhuvudtaget inte framfört några teser men däremot försökt att upplysa bl a dig om det rådande rättsläget.
  Jag är också villig att bidra ekonomiskt till en eventuell rättssak för att få publicitet kring de svagheter vår nuvarande lagstiftning präglas av.
  Du får alltså debattera denna saken med någon annan än mig .
  Lycka Till !

 17. Christer Eriksson skriver:

  RURIK: ”Med undantag för vissa bestämda rättigheter (tryckfrihet och mötes- och organisationsfrihet) står yttrandefriheten utan ett klart defenierat rättsskydd i svensk lagstiftning. (Däremot finns ett mycket starkt minoritetsskydd)”

  Jag uppfattade bara att din åsikt var att det var minoritetsskyddet som bar skulden till problemet, och inte yttrandefriheten, som du gav uttryck för i ditt tidigare inlägg.

 18. RURIK skriver:

  Lars !
  SvD hade en notis i förmiddags om att Dogs skall uppföras d. 11:e september på Charlottenborg.
  Den informationen måste väl ändå vara felaktig ?

 19. Lars skriver:

  Rurik, jovisst, det var innan konsthallschefen blev uppretad. Någon måste ha retat upp honom och det var sannolikt inte Sydsvenskan journalist. Jag tror mer på att det var Richter på Sveriges Radio som gick lite hårt fram. Och då var det klippt.

 20. RURIK skriver:

  Vore det inte på sin plats att SvD dementerade ?
  Då kunde dom kanske forska lite i saken så allmänheten fick veta vad som hänt.

 21. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Instämmer naturligtvis i din kritik men den bör riktas mot politikerna i vår lagstiftande församling som medvetet avstått ifrån att säkra de rättigheter vi anser som självklara i en demokrati.
  Men det kan bli ändå värre om minoritetsskyddet utvidgas och förstärks i den pågående grundlagsrevisionen.

 22. Kulturbråk skriver:

  Lars Vilks i nytt kulturbråk

  Sedan konstnären Lars Vilks gick ut i massmedier och berättade att musikalen Dogs, som skildrar händelseförloppet när hans Mohammedteckningar i form av rondellhundar refuserade från att ställas ut, ska uppföras på Charlottenborgs konstmuseum i Köpenhamn, har konstmuseet dragit sig ur projektet.

  http://www.sr.se/malmo/nyheter/artikel.asp?artikel=2058650

 23. Kulturbråk skriver:

  Vilks-musikal stoppas i Köpenhamn

  STOCKHOLM (TT) 2008-05-09 [09:24]

  Konstnären Lars Vilks musikal ”Dogs” kommer inte att sättas upp på Charlottenborgs konsthall i Köpenhamn. Konsthallens chef Bo Nilsson har ilsknat till rejält efter att Vilks gått ut med uppgiften innan allting var klart.

  http://www.st.nu/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=728980

 24. Mezzanin skriver:

  Hvad kan jeg bruge Mezzanin til?
  Her blot et par forslag til hvad rummet kan bruges til:

  artist talks
  diskussioner og seminarer om kunst
  foredrag
  oplæg og debatter
  screenings
  oplæsninger
  lancering af tidsskrifter, bøger og musik
  performances
  præsentation af lydværker
  prisuddelinger eller andre festlige tilkendegivelser i kunstens verden.
  Mezzanin er indrettet af Montana med Grid-system af Peter J. Lassen.

  http://www.kunsthalcharlottenborg.dk/mezzanin

 25. Mezzanin skriver:

  Hvad kan jeg bruge Mezzanin til?
  Her blot et par forslag til hvad rummet kan bruges til:

  præsentation af lydværker

  ???

  http://www.kunsthalcharlottenborg.dk/mezzanin

 26. Pingback: Snaphanen » Flyktingmotståndet ökar i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.