Del 424: Hunden i konsten

Logiken och kompositionen är glasklar. Utgångspunkten för hela rondellhundsprojektet var utställningen i Tällerud som bar namnet Hunden i konsten. Nu är det dags att introducera en ny medarbetare i projektet:

facetofacelit.JPG
Konstnär Vilks har skaffat sig en specialtränad vakthund, hunden Muhammed, bevakar alla rörelser dygnet runt.

Lär man känna Muhammed är hon mycket sympatisk, ja, det är en hon, men genusperspektivet är en markering. Den som inte känner Muhammed bör skrida med stor försiktighet.

muhammedbenlit.JPG
Verkar vara precis som alla andra hundar med sitt ben på favoritmattan. Men skenet bedrar.

Rasmus (den känslige violinisten) har kommenterat följande:

“Från ditt håll sett skulle jag vara helt nöjd med utvecklingen. Och som du säger finns det alltid uppslag i konsten. Däremot så är det många som hänfört debatterar saken, som har ett intresse av en lösning, eller åtminstone att frågan tas upp i medier eller politiskt, d.v.s. att diskussionen tas allvarligt på flera plan. Och då finns det vissa problem med diskussionsklimatet och retoriken.. Vilket gör att man ev. lätt avfärdar den, här inne, pågående debatten.”

Jag ser inga problem med debatten här. Denb skiljer sig inte från övriga debatter i detta intressanta ämne. Däremot kan man säga att rätt många saker har blivit genomgångna. Och det är det saken handlar om: Att lära känna de argumentationer som finns att tillgå och att göra sig av med några som sedan länge blivit slentrian. En av konstprojektets vitala delar är att skapa utrymme och förutsättning för diskussionen. Kan de föras på ett bättre sätt?

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

82 svar på Del 424: Hunden i konsten

 1. anti-politiken skriver:

  Hei, alla glada svensker – eller måske man måste säga “personer med svensk bakgrund”!
  Ni tvingas gå från klarhet till klarhet: även om ni fortfarande är snälla og självgoda, så tycks samhørigheten hålla på att gå ad helvede till i Sverige. Man påstår att det fuskas för 133 miljarder om året i Sverige (SRP1 idag) og 290 miljarder går åt till invandringen – medan pensionerna kostar 170 md kr. Man förstår att det inte finns pengar till løständer åt de gamla, äkta svenskerna. Men førsørja Amatullah går för sig – kan hon utføre något jobb i den utstyrseln (CNN) – kan hon ens laga mat?
  I, vor er i snälla!
  ——————
  Nedenstående redegørelse for Sveriges arbejdsmarked og økonomiske situation er skrevet af universitetslektor Lars Jansson, Gøteborg, januar 2007. Hans bog »Mångfall eller Välfärd«, som udkom 2002, vakte megen opsigt og naturligvis hård kritik fra de politisk-korrektes side. Men siden da er Sveriges tragedie blevet mere og mere tydelig.
  Lars Janssom skriver i forordet til sin bog: Svenskerne vil have information om, hvad indvandringen koster, og hvordan den er finansieret. Indvandrerne udgør den største udgiftspost i den offentlige sektor. Hver Kommune burde fortælle, hvad indvandringen koster.
  ——————
  ARBETSMARKNAD och EKONOMI
  1. Befolkningen i Sverige
  Vid slutet av 2005 uppgick Sveriges befolkning till drygt 9 miljoner. Sedan början av 1990-talet har utanförskapet ökat, bl a på grund av en omfattande invandring. Blandningen av folk från olika länder, regioner, språkområden och med skilda religiösa hemvister är mycket iögonfallande. Det handlar om folk från ca 170 länder över hela världen. I det politiska systemet tycks man inte bekymra sig om de långsiktiga konsekvenserna, särskilt inte om dessa skulle vara negativa för Sverige. Det finns inslag i utvecklingen som förefaller öka i accelererande takt, t ex utanförskap, brottslighet samt terrorism.
  Till invandrarbefolkningen räknas ‘utrikes födda’ och ‘födda i Sverige med minst en utrikesfödd förälder’. Det är den definition som SCB och andra myndigheter tillämpat sedan flera decennier tillbaka. Dock har myndigheterna på senare år börjat tillämpa en annan modell, som reducerar antalet personer med utländsk bakgrund. Det nya är att de som är födda i Sverige med endast en utrikesfödd förälder i statistiken räknas till den inhemska befolkningen. De har med andra ord gjorts till svenskar. Det innebär en radikal förändring i beskrivningen av storleken på invandrarbefolkningen. Inte mindre än 587 000 personer (december 2005) har förts över till svenskbefolkningen från att tidigare ha ingått bland personer med utländsk bakgrund .
  Samtidigt har SCB och den förra regeringen infört det onödiga begreppet: “personer med svensk bakgrund” , som omfattar ca 7,6 miljoner enligt den nya ordningen. Av dessa är 92 procent genuina svenskar (inhemsk befolkning) och 8 procent, som har en utrikesfödd förälder. Förmodligen skulle inget annat land komma på idén att på analogt sätt beteckna sin majoritetsbefolkning. I Sverige är vi svenskar, i Danmark danskar, i Tyskland tyskar.
  Den svenska befolkningen beskrivs i statistiken som ett slags blandfolk. Den förra regeringen deltog i beslutet, som döljer och förminskar Sverige och det svenska. Samtidigt lyfts invandrarkollektivet och mångkulturen fram och betonas. Medierna har mer och mer slopat begreppet svenskar. Både i Sveriges Radio och i TV har detta kunnat observeras. En konsekvens är att man även i olika offentliga rapporter har börjat använda begreppet “personer med svensk bakgrund” som ersättning för begreppen svenskar eller den inhemska befolkningen. Den som vill ta del av bakgrunden till omläggningen nör läsa följande departementsskrivelser (Ds 1999:48 och Ds 2000:43, Kulturdepartementet samt Ds 2002:3. SCB och Migrationsverket).
  För att bibehålla kontinuitet och jämförelser med beräkningarna i min bok Mångkutur eller välfärd? (2002) och till att jag ifrågasätter skälen för den statistiska minskningen av invandringens omfattning, väljer jag att behålla den tidigare beräkningsmodellen. Denna främjar heller inte en splittring av familjer, som både har barn födda i utlandet och i Sverige. Per december 2005 uppgick invandrarbefolkningen till knappt 2,1 miljoner i alla åldrar, vilket innebär 22,7% av hela befolkningen. Ett år senare är den 23%. Ökningstakten ligger i genomsnitt på drygt 0,4% per år. Om tendensen blir densamma framöver kommer den svenska befolkningen att ersättas av en ny majoritetsbefolkning med utländsk bakgrund. Det kan bli aktuellt någon gång mot slutet av första hälften av seklet. Såvida inte svenska politiker vaknar och gör något åt situationen i tid. De som kommit till Sverige efter andra världskriget är i huvudsak ekonomiska migranter och ej flyktingar.

  2. Invandrarbefolkningen på arbetsmarknaden
  Den arbetsföra befolkningen med utländsk bakgrund (20-64 år) uppgick till 1,3 miljoner per december 2005. Av dessa var 824 000 utrikes födda. De som var födda i Sverige med minst en utrikesfödd förälder uppgick till 485 000. Av hela den arbetsföra befolkningen på 5,3 miljoner uppgick den med utländsk bakgrund till nästan 25%. Det har således skett en mycket kraftig ökning sedan slutet av andra världskriget, då andelen var omkring en procent. Av de utrikes födda var ungefär en halv miljon i arbete i slutet av 2005 enligt SCB. I dessa ingår även företagare, deltidsanställda och vissa personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Sysselsättningsgraden har beräknats till drygt 60 procent för nämnda år. Många invandrare deltar uppenbarligen ej i arbetslivet.
  Totalt handlar det omkring 300 000 personer (20-64 år) som står utanför. Här finns således en betydande outnyttjad resurs. Om denna uppfyller kraven från den svenska arbetsmarknaden är en öppen fråga. I själva verket är det stora utanförskapet ett uttryck för att invandringen inte är anpassad till behoven på den svenska arbetsmarknaden. Det har visat sig, att av de 485 000 (20-64 år) som är födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar får en ganska stor andel sin försörjning genom studiefinansiering. I vissa åldersgrupper ända upptill 50 procent. Det beror bl a på att över hälften av de som har sin härkomst i utomnordiska länder är i åldern 20 – 30 år. Vid en sysselsättningsgrad på 55 procent har ca 265 000 arbete och 220 000 saknar arbete.
  I sammanfattning betyder detta, att av hela befolkningen med utländsk bakgrund på 1,3 miljoner (20-64 år) beräknas ca 750 000 ha arbete på heltid eller deltid, medan ca 500 000 saknar arbete. Hur många av dessa som skulle vilja ha ett arbete är inte känt. Mina beräkningar och bedömningar utgår från hela invandrarbefolkningen i arbetsför ålder (20-64 år). lnvandrarbefolkningen är överrepresenterad inom många områden i jämförelse med den inhemska befolkningen. Detta är en viktig förklaring till den lägre sysselsättningen. Andelen barn och ungdomar upptill 18 år är 5 procentenheter högre än i den inhemska befolkningen. Å andra sidan är andelen ålderspensionärer bara hälften så stor som i den inhemska befolk-ningen. Flera undersökningar visar att invandrare har sämre hälsotillstånd än svenskar. Risken att drabbas av långvarig sjukdom är 70 procent högre för utrikes födda än för infödda. I spåren av invandringen följer sådana sjukdomar som HIV, tuberkulås och diabetes. Andelen förtidspensionerade är väsentligt högre i nvandrarbefolkningen än i den inhemska befolkningen. Efterfrågan på social tandvård är flera gånger högre bland ivandrare. Viss överrepresentation finns inom högskolor och universitet. Även inom yrkesutbildningen har invandrarna regelmässigt varit överrepresenterade. Inom brottslighet och kriminalvård likaså. En undersökning vid tingsrätter i storstadsregioner visade, att i 50 procent av brottmålen var de tilltalade personer med utländsk bakgrund. En slutsats av dessa beräkningar och jämförelser är att invandringen varit och är alldeles för stor. Den har lett till ett stort överskott av arbetskraft.
  Troligtvis trängs många svenskar undan från arbetsmarknaden. Att vi fn har över 100 000 arbetslösa ungdomar torde i stor utsträckning vara betingat av den för stora invandringen. Den inhemska befolkningens andel av hela befolkningen har minskat från ca 100 till 77 procent efter andra världskrigets slut. Om politikerna fortsätter med den överdådiga invandringen kommer snart en fjärdedel av den svenska befolkningen att vara utbytt mot utlänningar och fd utlänningar från 170 länder över hela världen. Svenska politiker tycks föredra främlingar framför sin egen befolkning.

  3. Invandringens ekonomi
  Den omfattande invandringen ger upphov till både kostnader och intäkter för stat och kommuner. Eftersom kostnaden för invandringen är skattefinansierad finns det anledning redovisa vad riksdagen har beslutat. Följande kan betraktas som styrande riklinjer:
  *Kostnaden för välfärden och andra gemensamma utgifter skall finansieras solidariskt.
  *Asylsökande och invandrare skall inte särbehandlas i jämförelse med befolkningen i övrigt.
  *Invandrarna beviljas permanenta uppehållstillstånd utan karenstid som i många andra länder.
  *Invandrarbefolkningen utgör en mycket stor andel, fn 23 procent, av hela befolkningen
  *Invandringen är ett långsiktigt projekt.
  Således skall alla som flyttat till Sverige för att leva här även delta i finansieringen av alla skattefinansierade utgifter. Hur mycket var och en betalar bestäms av individuella inkomster och hur skattesystemet är utformat. Invandrarna skall således inte särbehandlas utan delta i finansieringen enligt samma villkor som svenskarna. Sverige torde vara det enda landet i Europa som beviljar permanenta uppehållstillstånd utan karenstid. I Danmark är karenstiden 5-7 år. I flertalet länder beviljar man tillfälliga tillstånd att stanna.
  Att invandringen är ett långsiktigt projekt betingas av att Sverige tidigt tog positiv ställning för FNs flyktingkonvention från 1951 och senare ändringar. Dock har majoriteten som får stanna i Sverige inget skyddsbehov utan är att betrakta som ekonomiska migranter. Så länge riksdagen inte har beslutat att invandringen skall begränsas eller stoppas är den att betrakta som långsiktig. En viktig konsekvens är att alla kostnader för den offentliga sektorn måste ingå i kalkylen. Denna bör visa vilka uppoffringar som skattebetalarna måste göra för att uppfylla ovannämnda riktlinjer.
  I mina beräkningar ingår offentlig konsumtion, transfereringar, avskrivningar, kostnader för centrala samhällsfunktioner och för hela den offentliga byråkratin. Även kostnader som inte omedelbart påverkas av invandringen, t ex det militära försvaret och räntan på statsskulden, bör ingå. Invandrarna betalar de fakto en del av dessa kostnader. Därför kan man inte utelämna vissa kostnader som immigrationsforskare i USA och Sverige ofta gör. Därigenom överskattar de vinster och underskattar förluster pga invandringen. När man gör långsiktiga beräkningar över kostnaden för invandring i Danmark, så tar man med alla skattefinansierade kostnader. (Rockwool Fondens forskningsenhet, juni 2003)
  Vad gäller metodik och genomförande av kostnadsberäkningar över invandringen till Sverige vill jag hänvisa till min ovannämnda bok. En särkild kostnad är inkomstförluster. Stat och kommun förlorar inkomster pga arbetslöshet, sjukdom eller långvarigt missbruk. Produktionen blir lägre, vilket medför förlorade skatteinkomster och sociala avgifter i förhållande till vad som blivit fallet vid en högre BNP. Dessa förluster beaktas även i mina beräkningar.

  Kostnaden för invandring har beräknats till 260 miljarder kr (mdkr) för år 2005. Därtill kommer inkomstförluster på 30 mdkr. Sammantagna blir det 290 mdkr. Allt är akattefinansierat. För samma år uppgick de samlade skatter och avgifter i stat och kommuner till omkring 1300 mdkr (prop. 2004/05:1). Ungefär 22 procent därav användes för att finansiera invandringen. (I Danmark är motsvarande andel drygt 7 procent).
  För ålderspensioner disponerades samma år ca 170 mdkr i statens budget. Trots att invandringen kostar väsentligt mer än pensionerna, finns i statens budget endast upptaget 6,9 mdkr för invandrare och flyktingar. Sverige har ingen samlad budget för den största offentliga utgiften alla kategorier, nämligen för invandringen. Det finns heller ingen samlad redovisning över vad invandringen kostar i den offentliga sektorn.
  Varför kostar invandringen så stora summor av skattebetalarnas pengar?
  En viktig förklaring ligger i de stora volymer över invandringens omfattning och de många som står utanför arbetsmarknaden enligt vad som redovisats ovan. Omkring 38 procent av invandrarbefolkningen i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva. En överdimensionerad invandring till en periodvis stagnerande arbetsmarknad är en viktig förklaring. Under perioden 1990 – 2004 tillkom inga nya jobb netto i Sverige. Under dessa 14 år ökade invandrar-befolkningen med ca 600 000 personer netto efter viss utvandring, varav långt över hälften var i arbetsför ålder. Som jag visar i min bok uppgick arbetslösheten redan 1999 till 17-20 procent. Senare har såväl arbetsmarknads- som finansutskottet påvisat en arbetslöshet på 16 procent (FiU20/02).
  Det förekommer ingen som helst samplanering mellan invandringen och behovet av arbetskraft. Flyktingar med asylskäl har endast utgjort 5-10 procent av hela volymen. Sedan 1990 har kostnaden för invandring ökat 2-3 ggr så snabbt som kostnaden för hela den offentliga sektorn. När minst en femtedel av hela kostnaden ökar så mycket snabbare över tiden än den totala kostnaden, blir det välfärden som drabbas av nedskärningar. Den kända tidningen the Economist fann (juni 2003) att invandringen medför svåra ekonomiska problem för Sverige, som tidningen ansåg vara det fattigaste landet i Skandinavien.
  En konsekvens har blivit att av hela invandrarbefolkningen får över 70 procent sin försörjning genom skattefinansiering. Kanske inte förvånande att skattetrycket ökat med ca 5 procentenheter enbart pga invandringen. Mångkultur är inte gratis. Sverige har blivit ett av de större invandringsländerna i den västliga världen, relativt befolkningens storlek. I Europa torde endast Schweiz ha en större andel personer med utländsk bakgrund än Sverige. Detta i förening med en relativt dyrbar välfärd och och brist på jobb, har drivit upp kostnaden för invandring i Sverige till destruktiva proportioner.
  Redan från början assimileras invandrarna i välfärden men även i arbetslöshet och utanförskap. Vissa invandrargrupper har en sysselsättning som ligger 30-40 procent lägre än i den inhemska efolkningen (SOU 2004:21 och SCB/RAMS 2002). Riksdagen synes föredra en rejält ‘slimmad’ välfärd framför en begränsning av invandringen.
  —————-
  (2007-02-03 – opdatering af emnet, skrevet af Lars Jansson februar 2007 til bogen ”Sveriges Tragedie”, udgivet af Dansk Kultur)

 2. Rasmus West skriver:

  “Kan de föras på ett bättre sätt?” Ursäkta om jag svarar med en fråga: Har det inte slagit dig att diskussionen är tämligen likriktad, och att normen för vad som bör sägas är, inte direkt bred? Varför saknas de “måttfulla invändningarna” (i stort, de är verkligen inte i majoritet)? Av någon orsak verkar debatten på bloggen avfärdas som diskussionsforum för de som inte riktigt håller med, eller så kanske jag fantiserar om sådana. Slentrianinlägg finns hursomhelst på alla håll och kanter. Och du skriver ju själv om hur frågan är “för känslig för folket”. Vilket även måste visa på hur känslig den är i en politisk diskussion – varför det från forumets synpunkt kunde vara bra att anpassa retoriken. Nu ska jag inte bara klaga (och min klagan är ju egentligen positiv för ditt projekt – den betyder antagligen föga i fråga om inverkan men ger trovärdighet i form av självkritiskt innehåll) – man kan inte få allt, och inlägget var från början vänt till de som gärna och agressivt försvarar normen i debatten.

 3. Cecilia skriver:

  Rasmus – ibland tänker jag att det skulle var lite kul att läsa något genuint,engagerat och ur hjärtat av dig – något som inte är silat genom ditt intellektuella försiktighetsfilter, utan På riktigt.
  Du vet – friskt vågat, hälften vunnet. Eller hur det nu var…

 4. Cecilia skriver:

  PS. Funderar: Om det nu är riktigt att varje känsla börjar med en tanke – ja, då är det ju inte så stor skillnad egentligen på bultande hjärta och bultande intellekt…?

 5. gerd skriver:

  Lars, den hund er godt nok dejlig – jeg tror mange, med/uden burka, nu får lyst at finde huset, hvor skønheden bor – og hun passer uden tvivl godt på dig.

  Kære NEUTRAL, 2007/10/14 kl. 22:15:03. Håber du stadig læser her. Tak for dit indlæg, og jeg har ventet interesseret på svar på dine spørgsmål. Nu undrer jeg mig efterhånden på, om jeg har missat dem?

  Mens jeg venter, skriver jeg igen et stykke from somewhere out of space outside the growing work of art. Ja, noget skal jo være udenfor og danne omgivelser, for uden afgrænsninger og omgivelser bliver noget jo aldrig noget.

  For længe siden syntes jeg, koranen behandlede alle andre end den muslimske mand dårligt, for han var jo den eneste, der var noget værd ifølge den bog. Men endelig vendte dette syn sig 180 gr, så jeg kunne se, at bogen forlanger grusomme handlinger (udøvelse af afstraffelse, vold, mord) af den muslimske mand. Mens den af alle andre ikke forlanger voldshandlinger mod andre mennesker, men kun at de enten underkaster sig den muslimske mand eller acceptere at tjene ham eller lader sig slå ihjel af ham. Så det er da vist den muslimske mand, der behandles værst, med alle de nedværdigende og inhumane handlinger han skal præstere for at overbevise Muhammed-Allah om, han er en god muslim, værdig til paradis.
  Koranen: den muslimske mands jobbeskrivelse.

  En fortælling, som har en central plads i denne jobbeskrivelse:

  EN GRUSOM HISTORIE
  Fortællingen om Abraham og Isak i thoraen/det gamle testamente fylder kun få linjer.
  Alligevel er der vist ikke så mange, der har kunnet læse, hvad der faktisk står – heller ikke selv om der har været nogen tusinde år til det.
  Et maleri fra så sent som 1990érne hedder ”Isaks ofring” http://www.jernesalt.dk/arnehaugen.asp – som om Isak blev ofret.
  Læseren får faktisk heller aldrig at vide, om A ville have dræbt sønnen. A siger ikke, at han vil. Dét han siger, tyder ikke på, han ville. Så A er måske lige så meget i gang med at teste Jehova, for at finde ud af, om han vil vælge ham som sin gud frem for alle de andre guder, som bød sig til. Og hvis J viser sig at mene sin befaling alvorlig, er A´s hensigt måske at droppe ham som sin fremtidige gud. Det nærmeste, man kommer til påstanden om, at A ville have ofret sønnen, hvis ikke gud havde standset ham, ligger hos fortællerstemmen ´..så tog han (A) kniven for at slagte ham (Isak)´. Men hvem ER denne fortæller? Det er ikke gud og det er ikke A – så hvem mon ?
  (Jack Miles: Gud. En biografi).

  Koranen har også fortællinger om en mand, der hedder Abraham. Denne A´s gud vil også have, at A ofre sin søn, her kaldet Ismael. A, som vel skulle være den voksne, lægger i denne fortællingen den svære afgørelse på barnets skuldre. Endvidere viser denne A, at han vil ofre.
  http://www.islam-online.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=56
  Denne fortælling lever stadig i mange muslimer.
  Under Muh.-krisen i Danmark hørtes mænd, både herboende og fra mellemøsten, tale om deres store kærlighed til M, ja, at den er så stor, at de er villige til at ofre familiemedlemmer, hvis forsvaret for M krævede det ( i den ene situation stod hustruen ved siden af og viste ivrigt, at hun var enig med manden). Og sammen med diverse koran-citater bruges fortællingen af ældre mænd, når de træner yngre mænd til selvmordsbombere og flykapere.
  Om den unge muslim nu kunne få øje på A´s fejhed, og at I faktisk ikke blev ofret, kunne det måske være, han kunne få tanken at give bombebæltet tilbage til den ældre, som alligevel sikkert snart skal dø, med ordene: ”Du kan selv være en selvmordsbomber”.
  Men et sønnernes oprør mod alle disse fædrefigurer, der kræver underkastelse og selvmord, er sikkert ligeså fjernt, ja måske fjernere, end en reformation, der magter at gøre koranen fredeligere. I hvert fald synes det en del steder at gå i modsat retning, for nu drejer det sig jo ikke bare om, at unge mænd men også børn skal ofre deres liv. Her savner de ældre mænd vist godt nok klar støtte i koranen.
  Børnesoldater i Iran:
  http://bombeienturban.blogspot.com/2006/06/ahmadi-nejad-nuklear-selvmordsbomber.html
  Palæstinensiske børne-matyrer:
  http://jp.dk/arkiv/?id=1131994

  Og så lige 2 små sidebemærkninger om kvinder og islam:
  Ufatteligt hvordan nogen kvinde kan tro, hun har noget at gøre i dette fader-søn-mands vælde – og hun har jo heller ikke engang en ordentlig plads i paradis, hvis nogen overhovedet. /
  Der er flere navne fra thoraen og de 4 evangelier, som også findes i koranen. Navnet Maria Magdalene stråler ved sit fraværende.

 6. ln skriver:

  EN FOLKFÖRRÄDARE HAR ORDET

  Motion till riksdagen 2007/08:Ub282 av Luciano Astudillo (s)

  …med det mångreligiösa samhälle Sverige nu har blivit är det dags att ta nästa naturliga steg. Låt oss göra det möjligt även för islam att bli svenskt på samma sätt som kristendomen blev svensk en gång i tiden. Det är dags att också låta islam målas i gult och blått.
  http://tinyurl.com/yqbrqm

 7. Joanna skriver:

  Till vår nationella grupp söker vi alla former av handeldvapen för avgörande närstrider i stadsmiljö. Alla förmedlade tips och kontakter beaktas. Inga förslag nonchaleras. Jag är självklart också intresserad av stora mängder ammunition och reservdelar till de vapen som ingår i affären.

  Gasmasker och annan personlig stridsutrustning är i urval också av intresse.

  Uppdaterat:

  Enligt mina kontakter, kan vi eventuellt senare under året få loss två franska Mica/Cosille med oöverträffad slagkraft. Men söker fortlöpande också små behändiga missiler för omedelbar leverans. Full diskretion utlovas, vi tar detaljerna via krypterat mail enligt nedan.

  Om du känner någon som är bra på kärnklyvning kan jag på stående fot ge denne en långvarig anställning i någon av våra internationella aktivitetsgrupper. Om du också hanterar sarin och Agent Orange är vi inte lika beroende av de franska missilerna ovan.

  Svara twofish-krypterat till combat@revolt.org

  Vänligen joanna

 8. patrik skriver:

  det var ju en fantastisk motion! han tänker precis rätt.

 9. stefan peterson skriver:

  Patrik
  Vad exakt är det i Luciano Astudillos motion som är rätt tänk ?

  Varken Judemdom, Islam, Kristendom eller annan “utlands importerad” tro kan någon sin bli SVENSK
  det är bara medborgarna i landet som kan bli/är Svenska. Tro och vidskepelse kan aldrig bli annat än just tro och vidskepelse. Om någon enda religion skulle kunna anses vara Svensk, så är det väl isåfall Asatron. Men den är ju mycket äldre än landet Sverige, och snarare Nordisk.

  Men Luciano Astudillos motion , är tillräckligt dum, och har alla förutsättningar att få bifall i den Svenska riksdagen, där den övervägande delen av “knapptryckarna” ännu inte har fattat att Sverige är ett Sekulariserat land. Dom flesta verkar ju fortfarande tro att det är ett Kristet land.

  Ingen Svensk högskola borde en komma på tanken att utbilda religiösa ledare, oavsett religion.
  Den typen av “inbillning” bodre ske inom de religiösa församlingarna helt utan statliga eller kommunala medel. Debatten om religiösa friskolors vara eller inte vara har ju livligt debateras i riksdagen och media, så i konsekvensens namn vore det väl rimligt att ifrågasätta även “inbillning” på höskolenivå ?

  Vad säger fp ledaren Björklund om detta ?

  Men lite roligt var det att han, LA gämför Islam med köttbullar, pizza och kebab,
  är det inte exakt det som de islamistiska fundamentalisterna vill göra av Vilks ?

 10. Husse skriver:

  Numera ser jag Muhammed-skyltar överallt:

  Håll Muhammed kopplad!

  Rastning av Muhammed förbjudet i bostadsområdet!

  Etc…

 11. Leading Lady skriver:

  Bästa Cecilia!

  “Rasmus – ibland tänker jag att det skulle var lite kul att läsa något genuint,engagerat och ur hjärtat av dig – något som inte är silat genom ditt intellektuella försiktighetsfilter, utan På riktigt.
  Du vet – friskt vågat, hälften vunnet. Eller hur det nu var…”!

  – Tyvärr Cecilia! Räkna inte med det!
  Signaturen Rasmus West kommer aldrig att våga yppa det han egentligen vill för oss!

 12. Göran E skriver:

  JS
  Börjar med JS, som valt en resonerande ton varför gamle Göran lovar att försöka vara artig:

  OM DEMOKRATI OCH RELIGION

  1. ”Vi har nu tydligen närmat oss gränstrakterna, mellan religion makt och det demokratiska samhället.”

  -Gränstrakter förvisso, om man ser religion, makt och demokrati som helt olika perspektiv att studera samhället ur. Men motsatsförhållanden mellan orden per se saknas.

  2. ”Religionen har vi inte valt på demokratisk väg. Den tvingades på oss. Sedan flera generationer har utvecklingen gått från religonens makt till folket makt, d v s demokratin. Vi röstar och majoriteten bestämmer. Här uppstår “krocken”. Religionen har ingen makt längre men vill (grovt uttryckt) bestämma över det demokratiska samhället utan att ha en demokratisk legitimitet.”

  -ATT TVINGA är enbart ett enkelt värdeord som inte håller en närmare granskning. Förvisso har en del människor mot sin vilja tvingats att följa vissa religioner, men det gäller långt ifrån alla och i synnerhet få i vårt land.

  Och hur undvika majoritetsförtryck?

  VILKEN religion talar du förresten om?

  PARLAMENTARISK DEMOKRATI är ett styrelseskick, förvisso överlägset alla andra, men inte ett sinnestillstånd som vissa människor verkar tro. Demokrati har ingenting att göra med religion eller icke religion – förutsatt att den utövade religionen (ex. Islamo-fascism) inte förbjuder det demokratiska styrelseskicket.

  ROPA INTE PÅ VARGEN I ONÖDAN. Det sänker nämligen beredskapen när den väl behövs.

  ”Situationen är nu så att annan religion (islam) utmanar det svenska samhället eller rättar sagt yttrandefriheten i Sverige, och vi hållert nu på att skapa/söka ett förhållningssätt till denna nya sitiation.”

  -Instämmer JS. Och buntar man –för säkerhets skull- ihop vargen med fåren blir det till slut svårt att veta vad som är varg och vad som inte är det.

  Svenskens vilsenhet när det gäller religion försvårar urskiljandet mellan harmlös fromhet och människoförtryck. Så kan våra politiker fortsätta att famla mellan antingen en låt-gå mentalitet eller ”allt skall förbjudas” i stället för att från början klargöra vad sann västerländsk Frihet innebär och direkt ta itu med repressiva tendenser.

  Och rasismen frodas när såväl nyanlänt förtryck och hat får växa till sig samtidigt som en och annan besviken svensson börjar anklaga ”den andre” för allt mellan himmel och jord.

  Vänligen
  Göran E.
  redaktör

 13. Göran E skriver:

  GOTE A: HETSJAKT PÅ TRADITIONEN OCH DET GAMMELDAGS

  Ett kort svar:

  ”1. kristen 2. Att du har en moral och familjesyn som åtminstone till del överensstämmer med den genomsnittlige KD-väljarens 3. Traditionalist och gärna ser att Svenska traditioner skall bibehållas 4. Royalist”

  Haha, du är för skön, Gote.

  Tycker du att ovanstående lista är en beskrivning av en extremistisk svensk, eller vad var poängen???

  Men, Gote, jag skall lugna dig med att du i alla fall denna kväll har helt fel i minst 2-3 punkter av 4, får se om jag ändrar mig vart det lider.

  Tackar för övrigt för din egen personlighetsdeklaration, den är helt oklanderlig.

  Ps. vänder mig mot ditt grova språkbruk.

 14. Göran E skriver:

  GOTE B: ATEISMEN, VILSENHETEN, MÄNNISKOVÄRDET OCH MASSMORDET:

  ”Jag vänder mig starkt mot att du skiver att ateism leder till normlöshet” etc etc

  -Jag skriver inte att ateism leder till normlöshet. Både Adolf Hitler, Josef Stalin och Mao Tsedong satte massor av normer (även om de ändrade dem lite då och då).

  Jag skriver att MILITANT ATEISTISKA FÖRSÖK ATT SLÅ SÖNDER RÅDANDE NORMER är farliga.

  Förbundet Humanisterna bedriver bara tarvliga försök att lansera en ny religion signerad låtskrivaren Björn Ulvaeus, Morgan ”vem-kommer-ihåg-honom” Johansson och Ateisto-fascisten Torbjörn Tännsjö (snacka om ett glädjelöst liv). Också han med hästsvansen. Strutsmark.

  De vädrar förstås morgonluft, men bedriver logiskt nog DEN ATEISTISKA METODEN för att krascha diskussionen ang. islamo-fascism och meningsfulla åtgärder mot densamma.

  Genom att föra sin allt-eller-inget-kampanj vill Förbundet Humanisterna tvinga oss att slänga ut barnet med badvattnet till förmån för – Förbundet Humanisternas världssyn.

  Att fascister kallar sig för humanister påminner förresten om hur diktaturländer tvångsmässigt skriver in ordet ”demokratiska” i sina officiella namn.

  VILSENHETEN exellerar, självutplåning blir en ryggradsreflex och Fredrik Reinfelt – vår egen statsminister – har i praktiken ingen aaaning om hur han skall bemöta nya problem som innehåller en religiös paketering.

  MASSMORDET:

  Min replik till Gote tog sin utgångspunkt från Förbundet Humanisternas debattartikel, vilken generöst delgavs mig.

  Referensen till massmord syftar framför allt till den ateistiska utilitarismen och avskaffandet av människovärdet som bl.a. artikelförfattare Torbjörn Tännsjö propagerar för.

  Jag har hört er Profet agitera för dödskliniker där vi alla skall hjälpa till att mörda deprimerade, svårt sjuka och andra svaga personer.

  Vakna upp för helvete, det är ingen partydebatt längre.

  Denne fascistiske charlatan vill döda.

 15. Göran E skriver:

  VIKARIERANDE MESSERSCHMITT MUSHRIK:

  ”Jag har faktiskt aldrig förstått mig på denna typ av argument, som man ofta får höra från flumkonservativa kretsar. För det första så var Auschwitz resultatet av stenhårda nationalsocialistiska normer snarare än normlöshet.”

  Först: Det finns bara en Folkskollärare, så du får bli en Messerschmitt i stället!

  Mitt inlägg var en replik till Gote och en artikel han delgivit oss.

  Jag vet, människovärdesprincipen kan vara provocerande. Nationalsocialismen avskaffade den och införde nya normer.

  Kalla mig gärna flumkonservativ, gamle Göran tar sig ur en tvångströja lättare än så.

  Och kallar dig:

  MÄSTRANDE, SKENHELIG LIBERAL

 16. Göran E skriver:

  In:

  Tar du inte i så att du skiter på dig när du kallar LA för “folkförrädare”?

  Jag har – trots dina hetsiga åsikter – uppfattat dig som mer verserad än så.

  Men tack i alla fall för motionen, den var väl knappast oväntad. Kan trösta dig med att LA enligt säkra källor var en mobbare på skolgården, nu har du något bättre att slå honom i huvudet med.

  Vad är problemet med att svenska högskolan styr upp lite inom imamutbildningarna?

  Detta är kanske ett av de få sätten med vilka moderata muslimer kan ta kontrollen över religionen.

 17. Islamofob skriver:

  Luciano Astudillo´s motion är genialisk!

  Islam är en ljusskygg lära som trivs bäst i mörka källarlokaler och Tora Bora-grottor!
  Islam klarar inte av att vistas i demokratins fria ljusa rymd. I en sådan miljö kan islam omöjligt överleva!

  Men det är ingenting som LA förstår; förstås!

 18. !!! skriver:

  Turkiet överväger att tåga in i Kurdistan med förevändningen att landet förfogar över rebeller med (mass)or av (förstörelsevapen)!

  Nyheten om Turkiets planer på att invadera Kurdistan, utlöste idag ofantliga protester världen över! Enorma demonstrationer och massmöten hölls i så gott som alla europeiska storstäder!

  I Stockholm utspelades under dagen dramatiska demonstrationsscener regisserade av Lars Ohlywood! Demonstranterna, som alla var prydda med “Nej till krig”-knappar, skanderade slagord mot turkisk imperialism och satte eld på turkiska flaggor och dockor som föreställde Turkiets president G W Arbushdugan!
  Lars Bohlywood höll ett eldigt tal där han uppmanade sina anhängare att stödja kurdernas frihetskamp och försvara den unga demokratin i Kurdistan! Och han hävdade att Turkiets egentliga mål var att komma åt kurdernas olja!

  Under en stor tv-debatt senare på kvällen blev Lars Bohlywood tillfrågad av SVT´s översteimam Malik Bendjalloul (namnet är faktiskt autentiskt!) varför han inte gick ut och demonstrerade 2003 när USA gick in i Irak för att störta Saddam?! Bendjalloul antydde att det var dubbelmoral och hyckleri av den svenska vänstern att engagera sig för kurderna sak men inte för araberna!
  Lars Bohlywood avslog Bendjalloul´s beskyllning och hävdade att Saddam var en blodig diktator: “Vi kommunister har alltid kämpat mot diktaturregimer och vi tycker att alla medel är tillåtna för att störta en diktator“; slog han fast!

  Flera andra TV-celebriteter deltog i debatten och alla var unisont eniga om att fördöma Turkiet!

  Miljöpartiets riksdagsman Mehmet Kaplan (även detta namn är autentiskt), själv turk, kallade Turkiets invasionsplaner för ett nytt korståg!

  Mona Stahlin, Socialdemokraternas partiledarinna, höll före att turkarnas agerande var ett uttryck för manlig machomentalitet. Mona snörpte, på sedvanligt vis, på munnen och sa: “Usch, det äcklar mig”!

  SVT´s ofelbara orakel och främsta soffnötare Jan Guillou (efternamnet är faktiskt tvärtemot vad många tror autentiskt) vidhöll än en gång att kurdernas sak var hans: “Befrielsen av Kurdistan från barbarabisk ockupation 2003 under ledning av G W Bush är det bästa som har hänt i historien sedan 1492, då Europa under ledning av Ferdinand den andre befriades från morerna! Att turken nu ska gå in och ockupera Kurdistan känns för djävligt”; yttrade han!

  Vovve Pling, professor i folkrätt, urgerade att om Turkiet skulle invadera Kurdistan så är det ett allvarligt brott mot folkrätten!

  FN rebell med vapeninspektören, tillika folkpartisanen Hasse Blixtlås dementerade bestämt Turkiets påståenden om att Kurdistan förfogar över rebeller med massor av förstörelsevapen och han hävdade att han själv varit där och letat i flera år men har inte hittat en enda kotte!

 19. Islamofob skriver:

  Hör: min tanke är fri. Den kan ej beskattas
  Tyvärr, kära ni. Den kan inte fattas
  av motborgarbrackor och MUSLIMSKA tackor
  Det skiter jag i! Min tanke är fri

  Att hjärnan får gå, finns det inga förbud på
  Vad som händer då, rår inte ens ALLAH på
  Mitt ord och mitt minne, det håller jag inne
  Den sliter du i! Men min tanke är fri

  Stäng in, för fan! Det kan ni väl göra
  Sprid ordet på stan, så alla får höra!
  Jag är inte dement än, bakom cementen
  Lika viter som ni! Min tanke är fri!

  “Min tanke är fri” av Cornelis Vreesvijk, ur “Vildhallon”, 1979.
  (Något reviderat för att passa in i Rondellhundsprojektet. Jag tror inte att Cornelis vänder sig i graven för det!)

  “För övrigt anser JAG att både Mecka, Jerusalem och Vatikanen bör förstöras“!

 20. Christer Eriksson skriver:

  Amatullah:

  Nu får du se upp se inte “Muhammed” biter dig i baken.
  Det vore ju förjäkligt om han bet av dig burkan så alla svenskar kunde beskåda din fula person?

 21. brtkrbzhnv skriver:

  Göran E: Lite onödigt demagogiskt är det väl ändå att på detta vis söka förknippa ateismen med den kristne Adolf och dennes nidingsdåd?

  Christer Eriksson: Amatullah är säkert jättesöt när hon inte är insvept i vidskepelse; och osakliga angrepp som ditt här leder ju i vart fall knappast diskussionen åt ett konstruktivt håll. Helst skall man väl samtidigt som man hånar vidskepelsen ej vara onödigt elak mot de vidskepliga.

 22. Göran E skriver:

  ANTI-POLITIKEN OCH PENSIONERADE EKONOMEN LARS JANSSON:

  WHITE TRASH-PERSPEKTIVET BEGÄR AKADEMISKT FÖRTROENDE!

  Artikeln får mig att tänka på en scen ur filmen Mississippi Brinner: Utredaren Gene Hackmann får till slut nog av Daniel Defoes anti-rasism och tvångsmässiga rättspatos och förklarar:

  Jag växte upp här. Vi hade ingenting. Vi var fattiga. Men min far lärde mig: Vi är i alla fall vita. Om vi inte är bättre än negrerna, vilka skall vi då vara bättre än?

  (Scenen finns också återberättad i thrillern Rondellhundsmorden).

  Lars Jansson är lic. i företagsekonomi (ej nationalekonomi). Under en del av 70-talet innehade han en lektorstjänst vid Göteborgs handelshögskola.

  Nu spenderar han sin pensionärstid med att skriva arga insändare om hur det svenska blodet späds ut och de nyanlända tar tänderna ifrån de renrasiga svenska pensionärerna.

  Enligt skojaren Janssons matematik är Kronprinsessan Victoria inte svensk. Reinfeldt passerar möjligen gränsen, men låt oss ALDRIG glömma att han i släkten har en cirkusartist med svart hudfärg.

  Gamle Jansson menar att de som kommer hit gör det av högst tvivelaktiga motiv. Såsom ett bättre liv. Att de är helt degenererade är uppenbart, och samma sak gäller för deras barn.

  De är: icke önskvärda element i det svenska ekosystemet.

  Hans slutsats: Stor invandring leder oundvikligen till vår missär och undergång.

  Men när träffade Jansson en korean, kines, amerikan, vietnames eller indier som var arbetslös?

  Även Jansson försöker få oss att slänga ut barnet med badvattnet.

  Kanske borde han ta en titt på den svenska välfärdspolitiken i stället, självklart måste ett samhälle grundas på att de flesta arbetar.

  Men det samhälle som vänder sig inåt och försöker renodla mono-kulturen är dömt att gå under.

  Därför måste invandringen släppas helt fri.

  Inte för bidragstagare eller terrorister, men för den som kan arbeta och försörja sig själv.

  Om personen sedan kan stoltsera med Janssons hederstitel svensk svensk är mindre viktigt.

 23. Germund skriver:

  Muhammed på bönemattan är dagens bild!

 24. Pasquale Inzaina skriver:

  Ciao Lars,

  volevo farti i miei complimenti per la tua cagnetta, é bellissima.
  Anche il nome mi é piaciuto é veramente adatto a un cane femmina.
  Sperando che ti faccia compagnia, ti saluto cordialmente.

  Ciao Pasquale

 25. ln skriver:

  @ Göran E
  Jag fortsätter väl till skillnad från dig att uppträda belevat. Nej, någon stolgång var inte påkallad. Men skygglapparna bör kanske avtagas för att man skall kunna skåda den dystra verkligheten, ännu uppenbarligen dold för dig.

  ‘stefan petersons’ kommentar till Patrik litet högre upp uttrycker förträffligt min egen uppfattning, med den skillnaden att nämnde peterson till skillnads mot mig säkert är en anständig person. Själv är jag övertygad antiislamist, och förtjänar således invektiv som racist, islamofob, xenofob, avskum osv, och skulle ha kompletterat mina argument med islamfientliga åsikter.

  Astudillo är sannolikt än så länge en l i t e n fisk jämfört med de *stora* landsförrädarna, av vilka jag nöjer mig med att namnge den ledande kvartetten: Bildt, Friggebo, Westerberg, Sahlin. Dessa personer igångsatte och möjliggjorde/-gör destruktionen av nationen Sverige.

  Medan fortfarande någon ordning rådde i Berlin under kriget, debiterades änkan till någon heroisk motståndsman som Gestapo lyckades infånga kostnaden för nackskottspatronen inklusive borttransport och destruering av liket. En parallell situation råder idag i Sverige: för skattemedel finansieras avskaffandet av ursprungsbefolkningen för att ersättas av inträngligar, vars flertal är kroniskt sjuka i den gröna pesten. Fram mot 40-talet beräknas demografisk jämvikt ha uppnåtts, sedan är det bäst att du ‘Göran E’ underkastar dig Mahound, om du vill ha någon strupe i behåll att i bästa fall smyga ner ett och annat glas rödvin i.

  Självfallet lyckas du inte bryta dig ur egocentrismen, utan bekämpar Jansson med de sedvanliga ohederliga vulgärargumenten du någonstans har läst dig till. Till och med *pensionär* och *företagsekonomi ej nationalekonomi* tillgripes som sakargument.

  Så klardt att du kommer att underkasta dig Mo&A – kanske kan du bli en förträfflig imam! En gul-och-blå en.

 26. Abbas skriver:

  Det är väl ganska uppenbart som Rasmus skriver. Som känslig violinist hör han kanske rotweilarna skälla lite bättre än andra. Kanske kan han t o m pricka in tonarten.

  Själv gillar jag hundar och tycker bara det är trivsamt. Sticks and stones may break my bones but barking never will. Men de flesta tycker det är otrevligt. Stannar hellre borta. Tror inte på diskussion med arga hundar.

  Göran E:

  Tack för väldigt bra svar. Kristendomen har ju varit på reträtt ganska länge nu. Speciellt i Sverige. Men ge Ulf Ekman en arme och en kristen polis så kan det nog hända grejer. Antar att du skojar när du skriver att det inte finns fördomar mot muslimer? Att respektera människor utan att respektera det de håller heligt är nog svårare än du tror. Det du skriver om ateismen kan ju också formuleras i såna termer.

  Hoppas du tyckte youtube-diskussionen var intressant. Men du kanske redan hade sett den?

  Islamofob:

  Jag fick intrycket att Freud kunde hjälpa mig pro bono?

 27. Mushrik skriver:

  Göran E:

  Att bunta i ihop ateisten Torbjörn Tännsjö med alla andra ateister är precis lika onyanserat som att bunta ihop islam med kristendomen bara för att båda är monoteistiska. Eller teistiska åtminstone, om vi vill undvika debatten om huruvida 1+1+1=3 eller 1.

  Tännsjö är ju en gammal kommunist som aldrig har blivit avprogrammerad. Således saknar han moralisk kompass, och ingen icke-kommunist tar rimligtvis honom eller hans mordfantasier på allvar.

  Den typiska dialogen med en flumkonservativ brukar ta slut när det visar sig att traditionella normer trots allt inte alltid är bäst. Människooffer, slaveri och ättestupa har allesammans varit traditionella normer, men uppskattas inte längre. Och inte heller gäller alla de traditionella normer som har fastlagts av den bibliske guden: kristna svenskar äter blodpudding trots att Den Helige Ande har förbjudit det, och katoliker har sedan länge kallat prästen “Fader” trots att Jesus explicit förbjöd den titeln. Det finns många fler exempel. Så bara för att den senaste guden en gång har påbjudit en viss norm så är den inte nödvändigtvis alltid rätt.

  Men vilka kriterier gäller då? Vilka normer vill den flumkonservative ha för att undvika normlöshet eller felaktiga normer? Det visar sig med få undantag vara de normer som den flumkonservative känner sig bekväm med utan att behöva tänka. Helt enkelt de normer som har inpräglats under de egna barn- och ungdomsåren. Oavsett om normerna är bra eller dåliga.

 28. Gote skriver:

  Vill tipsa om att Mahmoud Aldebe har kastat sig in i debatten på:

  http://www.selig.se/2007/09/02/nu-ska-jag-mobba-jag-har-ju-yttrandefrihet/

  Jag antar att det är DEN (ö)kände Mahmoud Aldebe.

  Mvh Gote

 29. Omar skriver:

  Hej
  De som har gjort egna muhammed bilder, skicka dem till mig, så lägger jag upp dem på min blogg.
  Eller de som vill ha någon text upplagd.
  Hade en engelsk sida förut med mohammed bilder men blogspace är konstigt.
  Har en ny nu på svenska. http://mohammedbilder.bloggspace.se/
  email adressen är imam_islam@hotmail.com
  Omar

 30. Omar skriver:

  Tyvär fick inte den bloggen finnas kvar

 31. Islamofob skriver:

  Signaturen Rasmus West

  Jag ställde en fråga till dig (del 423, 2007/10/17 kl. 19:25:35), men jag har ännu inte fått något svar! Om du mot förmodan ”missat” den så kommer den här en gång till!

  Du skrev:
  “Däremot så är det många som hänfört debatterar saken, som har ett ”intresse av en lösning”, eller åtminstone att frågan tas upp i medier eller politiskt, d.v.s. att diskussionen tas allvarligt på flera plan. Och då finns det ”vissa problem” med ”diskussionsklimatet” och ”retoriken”! (Del 422, 2007/10/17 kl. 14:26:44)

  Jag undrar:
  – Är det Amatullahs “intresse av en lösning” och hennes mordiska “retorik” du syftar på i stycket ovan; månntro?!

 32. Amatullah´s Motpol skriver:

  Jag får lite samma känsla över Amatullah som jag fick över “Kristi brud” när Knutbymordet ägde rum. Kristi brud var ju lika bespottad som Amatullah men sedan hände något och plötsligt hade hon givit ut både böcker och album, jagad av kvällspressen blev hon också.

  Jag undrar om samma sak kommer att hända men den burkabeklädda Amatullah, kanske finns det så mycket utrymme för humor i hennes karaktär att hon så småningom blir populär. Att hon skulle vara en muslimsk fanatiker tror jag inte ett dugg på.

  Hon är ju helt enkelt ett förvirrat sagan om ringen fan. Se bevis på bilden nedan.

  http://www.razorsedgecollectibles.com/catalog/images/GG%20LOTR%20Ringwraith%20Bust.jpg

 33. Gote skriver:

  Göran E, poängen med mitt försök till personbeskrivning?

  Befogad fråga. Kanske var det ett (fåfängt) försök till humoristisk personanalys utifrån de åsikter du ger uttryck för i debatten. Jag hävdar naturligtvis inte att en sådan analys skall tas på allvar, den är alltför ytlig och tramsig. Däremot tror jag att den kan bidra till att göra diskussionen något intressantare och roligare, åtminstone om man bjuder på en självanalys samtidigt. Om jag utelämnat den skulle det bara kunna uppfattas som att jag försökte teckna en fördomsfull profil av dig, med syfte att smutskasta, eller kanske rent av att jag försökte mig på ett personangrepp, vilket jag å det bestämdaste förnekar att jag skulle ha gjort.

  Du skriver att mitt språkbruk är grovt och jag antar att du syftar på mina svordomar och könsord. Upplever du det som stötande? Om Vilks ogillar sig sådant språk på sin blogg (jag hittar inga regler för detta), kommer jag naturligvis att hörsamma honom, det är hans projekt. Fast jag skulle nog tycka att det vore en onödig inskränkning. Jag kan väl få vara “den som svär” så som du är “den lustige och välformulerade”.

  När du skriver att tycker jag är skön väljer jag helt fräckt att inte tolka det ironiskt, även jag behöver lite uppmuntran ibland.

  Ang Astudillos motion om imamutbildning på högskolenivå.

  Jag tror att Astudillos är ute efter att folkhemsanpassa, demokratisera och civilisera det “smutsiga” islam genom att tvätta det i “…öppna, ljusa och riktiga moskéer…” istället för att religionen skall dväljas i “…mörka, kalla och fallfärdiga källarutrymmen…”. Alva och Gunnar Myrdal hade inte kunnat uttrycka det bättre. En viktig komoponent är också att utbilda imamer via offentliga institutioner och på så sätt ge dem status som en del av det offentliga Sverige.

  Antagligen är det inte en tokig strategi. Det skulle mycket väl kunna lyckas.

  Däremot vet jag inte om det vore så hederligt att göra så.
  För det första anser jag inte att man överhuvudtaget skall utbilda präster, imamer, häxor, astrologer, schamaner eller liknande vid svenska högskolor. Vilka utbildningar som skall erbjudas kan inte huggas i sten, och en prövning och diskussion måste fortgå, men när det gäller de jag just räknat upp, anser jag att det är självklart att de inte skall finnas inom det offentliga utbildningssystemet. Däremot skall man såklart erbjuda religionsvetenskaplig utbildning.
  För det andra måste man komma överens med företrädare utövande muslimer i Sverige idag, vilken slags islam som skall undervisas. Hur skall man förhålla sig till de delar som strider mot svenska lag? Skall de omtolkas eller skall de strykas? Måste islam i så fall backa så pass mycket att man till slut står med en slags “mellanmjölksislam” som är urvattnad på samma sätt som en allt större grupp kristna anser att kristendomen är, och att detta resulterar i att de mörka kyffiga källarmoskéerna ändå kommer att frodas, och att detta komma att ske på samma sätt som kristna sekter frodas i Sverige.

  Lars, fin hund, är det någon särskild sort? Är själv hundägare och kan konstatera att hundar är de mest ickereligiösa man kan tänka sig. De är också helt ointresserade av konst. Jag brukar därför diskutera konst och religion med min hund ibland, och får oftast fördomsfria svar som jag använder då jag skriver inlägg.

 34. Stefan skriver:

  Hej, Lars!

  Söt hund. Den har helt klart haft tur att komma till ett hem där den knappast kommer att lida brist på kärlek eller för lite fysisk aktivitet? Men varför bara en? Du glömmer väl heller inte den obligtoriska svarta påsen?

  Filmen är godkänd av SVT. Nu väntar vi bara på ett sändningsdatum. Take care!

  Fet-San

 35. Rasmus West skriver:

  Cecilia och leading lady: det handlar inte så mycket om att våga som att jag personligen inte får så mycket ut av att kommentera den här debatten med känslosvall. Jag läser mest för att se vad som händer och jag tycker, vid det här läget, att det är synd att debattmiljön är så pass stängd och att ingen riktigt vågar stå för vad man tycker. Det gör diskussionen suspekt, och jag drar mig personligen för att ge mig in i den (av diverse orsaker). Å andra sidan kan man inte vänta sig så mycket mer från en bloggdiskussion, som trots allt varit givande på många sätt för min egen del. I ett annat sammanhang, ang. ett annat ämne kanske min hållning är annorlunda och för Lars funkar det ju utmärkt som det är nu.

  Hoppas det blir en bra musikal!

 36. Rasmus West skriver:

  Islamofob: du, liksom jag har läst här ett tag. Då borde du väl veta vad jag pratar om? Frågan om handlingar (förslag), mål och dess betydelser har kommit upp, men inte så mycket frågan om vad själva diskussionen härinne kan erbjuda. Det var någon som påtalade att man skulle vilja få politikerna att fatta intresse. Förslag om demo kom upp, vilket iofs kan vara en bra idé om man vill få intresse för frågan men min fråga handlar om huruvida den här debatten är anpassningsbar för ett politiskt / offentligt samtal eller inte, huruvida den stänger ute vissa åsikter eller inte? Som Lars påpekade tidigare är det väldigt snårigt vad som är PK och inte i frågan. Även om man inte har någon önskan om att vara PK, så kunde det ligga i islamofascismkritikernas intresse att öppna upp för de som har åsikter som går emot deras egna..

  Men, men.. nu lämnar jag det här därhän.

 37. Islamofob skriver:

  Abbas

  Du snappade vinken precis! Lysande!
  Du lär dig uppenbarligen om än något långsamt. I grunden är du ganska receptiv, tror jag! Det ser trots allt lovande ut!

  På frågan om Freud kunde hjälpa dig bättre:
  Jag ska inte uttala mig å Freuds vägnar men jag förmodar att han skulle hänvisa dig till någon bordellmammma!
  För övrigt anser JAG att Mecka bör förstöras!

 38. Islamofob skriver:

  Rasmus West

  Först tack för svaret!

  “….men min fråga handlar om huruvida den här debatten är anpassningsbar för ett politiskt / offentligt samtal eller inte, huruvida den stänger ute vissa åsikter eller inte?”

  – Snälla kan du precisera vilka åsikter, du tänker på, som här blir utestängda (eller inte)?!
  På den här bloggen har vi väl alla samma förutsättningar och möjligheter att säga vår mening! Här finns det ingen censur!

 39. Leading Lady skriver:

  Rasmus West

  1. “det är synd att debattmiljön är så pass stängd”!
  – Det förvånar mig ytterst att du upplever debattmiljön här som “stängd”! Vilks censurera inte några åsikter på sin blogg! Hur ser en “öppen debattmiljö” ut enligt dig?!

  2. “ingen riktigt vågar stå för vad man tycker. Det gör diskussionen suspekt”!

  – Återigen förvånande! Det är många på den här tråden som vågar stå för vad de tycker, som är på det klara med vad de vill och som, till skillnad mot din snåriga stil, uttrycker sig tydligt och oförblommerat!
  Om det nu ändå skulle vara som du påstår:
  Kan inte du föregå med gott exempel och tala om för oss vad DU står för, rakt, tydligt och utan krusiduller?!

  3. “jag drar mig personligen för att ge mig in i den (dvs debatten)!

  – Mycket märkligt!
  Du har ju redan gett dig in i dabatten, och inte bara en gång! Dina inlägg går att läsa under så gott som varje del!

  4. “Å andra sidan kan man inte vänta sig så mycket mer från en bloggdiskussion, som trots allt varit givande på många sätt för min egen del”!

  – Äntligen något halvt positivt!

  5. “I ett annat sammanhang, ang. ett annat ämne kanske min hållning är annorlunda”!

  – Det skulle vara ytterst intressant att ta reda på vilket “annat sammanhang” du tänker på men framförallt vilket “annat ämne” och hur din “hållning” skulle varit då!

  6. “och för Lars funkar det ju utmärkt som det är nu”!

  – Är du avundsjuk?!

  Summa summarum:
  Min känsla är att du är sur och missnöjd men har svårt att komma underfund med vad du egentligen är missnöjd med!
  Vad är det som du försöker dölja?!
  Fram med det!

 40. Pingback: Hot Air » Blog Archive » Swedish artist facing death threat from Al Qaeda names new dog … Muhammed

 41. Ross skriver:

  That is a lovely hound. And the rug is nice, too. It really ties the room together, Dude.

 42. Greg skriver:

  Hey – obviously I don’t read Swedish, but I’ve read about what you are doing and I LOVE IT! Your courage and sense of humor is inspiring to a lot of people here in the US. I know you won’t cave to the fascists’ threats….

 43. Salamantis skriver:

  Now, if he’ll just get a pot-bellied pig as a pet, and name it Allah…

 44. js skriver:

  Göran E.

  “-ATT TVINGA är enbart ett enkelt värdeord som inte håller en närmare granskning. Förvisso har en del människor mot sin vilja tvingats att följa vissa religioner, men det gäller långt ifrån alla och i synnerhet få i vårt land.
  Och hur undvika majoritetsförtryck?
  VILKEN religion talar du förresten om?”

  Det gäller i Sverige och den religion som har varit förhärskande här.
  Det kanske var ett starkt ord att säga att vi i Sverige tvingats till en religion. Om jag modifierar mig så är att det snarare så att vi har indoktrinerats. Om vi titta längre tillbaka i vår historia så har folket fått sin religion och där med basta. Det har inte varit något annat att välja på och nåde den som avvek från den rätta läran.

  “Svenskens vilsenhet när det gäller religion försvårar urskiljandet mellan harmlös fromhet och människoförtryck. Så kan våra politiker fortsätta att famla mellan antingen en låt-gå mentalitet eller ”allt skall förbjudas” i stället för att från början klargöra vad sann västerländsk Frihet innebär och direkt ta itu med repressiva tendenser.”

  Den beskrivningen håller jag med om. För min del har jag tagit ställning.
  – För yttrandefrihet
  Religion är inget heligt och ska inte undantas från kritik.
  Om någon personligen blir kränkt ska detta avgöras i en domstol.

  Det är viktigt att en invandrare eller flykting upplyses hur demokrati fungerar. De kommer ofta från länder där det inte existerar någon demokrati. Då är det inte så konstigt att det blir “kulturkrockar”.
  Då gäller det att vara tydlig och argumentera och inte blir konflikt rädd.
  Ungefär säga, att så här fungerar demokratin och det har vi i Sverige.

  Vi i Sverige har en enastående förmåga att undvika att förklara hur demokrati fungerar. Vi är ibland välmenade näst intill självutplåning.
  Vi tar demokratin för givet. Sedan när det blir sådana här konflikter (Lars Vilks teckningar) så börjar vi slira om demokratibegreppet och tala om demonisering, rasism, islamofobi, inte sparak på den som ligger ……. Då gäller inte demokrati begreppen längre. Då ska det göras undantag.

  Jag tycker att de demonstranter (organiserade demonstrationståg) som har varit i Sverige mot Lars Vilks teckningar har skött sig. De följer de demokratiska spelreglerna. Även de muslimska organisationerna har tagit avstånd från våld vilket är positivt.

  Nä nu måste jag sluta. Magen skriker!!

  Vänligen JS

 45. Cecilia skriver:

  Rasmus – jag tror du missförstod mig. Jag efterlyste inte känslosvall – det delger du ju redan.
  Och när jag läser dina inlägg, så framstår det också som om du är mer upptagen av din egen tankeförmåga, än av det som diskuteras.

  Passion, hängivenhet och glöd gör att det intellektuella förmedlandet får liv.
  I samklang med ens tankar, bildar det hela människan och är inte alls så dramatiskt som det kan tyckas låta.
  Jag är säker på att passion och hängivenhet är inblandat i byggandet av Nimis, t ex.

  Utan detta blir orden lätt fjäderlätta och ointressanta – i mitt tycke, i alla fall.
  Kvasiintellektuell, kallade man de förr…

  Sen skriver du – “att det är synd att debattmiljön är så pass stängd och att ingen riktigt vågar stå för vad man tycker”.
  Jag vet inte hur du läser, men jag tycker många skriver vad de tycker.
  Som Lars skriver: “Jag ser inga problem med debatten här. Den skiljer sig inte från övriga debatter i detta intressanta ämne. Däremot kan man säga att rätt många saker har blivit genomgångna.”
  Han fortsätter med det viktiga: “Och det är det saken handlar om: Att lära känna de argumentationer som finns att tillgå och att göra sig av med några som sedan länge blivit slentrian.”

  Du skriver; “Å andra sidan kan man inte vänta sig så mycket mer från en bloggdiskussion, som trots allt varit givande på många sätt för min egen del. I ett annat sammanhang, ang. ett annat ämne kanske min hållning är annorlunda och för Lars funkar det ju utmärkt som det är nu.”

  Som jag skrev tidigare till dig (på ett ungefär): Man deltar i de diskussioner som man tycker är givande för tillfället.

  Du har återkommit, och det var ju trevligt!
  Som Dalai Lama säger: Utbildning är inte bara studietiden – den fortsätter hela livet.

 46. Michael Cummings skriver:

  Stand fast, my friend. You are an inspiration.

  Get a Rottweiler and name it Porky.

 47. Pingback: Pirate's Cove

 48. Pingback: Bloodthirsty Liberal » A Dog Named Mohammed

 49. ln skriver:

  Ur dagens kommentarskörd – först Hot Air:
  ————————————————
  “As for naming the dog Mohammed, it’s brilliant. These twisted nitwits will want to kill the dog first, but then a creeping doubt will cause them to wonder if killing a dog named Mohammed will insult Allah.”
  – – –
  “What’s liable to antagonize his persecutors more, the fact that he’s named the dog Muhammed or the fact that he’s named a female dog Muhammed?”
  – – –
  “It’s a good question — does killing a dog named Mohammed get me cast into a Lake of Fire?”
  – – –
  “A female dog named Muhammad? Hot doggity! He surely found a creative way to pick a bone with the Islamists.”
  – – –
  slutligen Timothy S. Carlson:
  “Lars: “Vilks, you want to go get some ludfisk and beer?”
  Vilks: “Sure, Lars – sounds great, just….GODDAMMIT!”
  Lars: “Vilks, what’s wrong? What happened?”
  Vilks: “DAMMIT! Muhammed just took a dump on my carpet!”
  This should be considered an allegory for our times…
  – – – – –
  Till dagens RingP1 hörde Berit Fredriksson i Enköping av sig:

  “Jag tycker att man skall förbjuda de här rondellhundarna – där sitter Reinfeldt och pratar med alla dessa araber om rondellhundar – han har inte tid med sånt, han har viktigare saker att göra!”
  (fritt ur minnet 10 timmar senare)

 50. Cogito Argentum skriver:

  Supporting you 100%!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.