Konstteori
En osannolik historia: konsten 1975-2005
- av Lars Vilks

Inledning
 
Avdelning 1: konstens uppkomst
- Kant
- Klyftan mellan realitet och ideal
- Schiller
- Hegel och Schlegel
- Språket
- Ironin och distansen
- Det stora smörgåsbordet
- Friedrich Schlegel
- Den genuina orten
- Konsternas familj
- Den nya mytologin
- Det sköna och det sublima
- Verkligheten
- Det politiska
- Provokationen
- Modern praxis
- Modernismens konstparadigm
- Kontext
- Kristid
 
Avdelning 2: in i det postmoderna 1975-85
 
Avdelning 3: en ny syn på konsten 1985-1993
 
Avdelning 4: socialkritiken 1993-
line
 
Avdelning 1: konstens uppkomst

Kant
Det är ingen överdrift att säga att konsten tar sin början med Kant. Det är en betydelsefull inledning som dock inte är tillräcklig för att vi skall kunna tala om konst i modern mening. Kants estetik behövde en omsorgsfull bearbetning. Denna "uppfinning" (och alltså inte "upptäckt") bildar grundvalen för det estetiska paradigmet som styr konsten under ca 200 år.

(Man bör inte låta sig förvirras av termen "konst". Ända fram till den senare delen av 1700-talet innebär begreppet konst en lång rad vitt skilda verksamheter eller tekniker. Från Kants tid blir begreppet förminskat och laddas med en ambitiös teoretisk grundval som gör det till något helt annat än det tidigare varit.)   Nästa sida