vilks.net / ingress / beskrivning av konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel
Hommage ā Alfred Nobel
» Spräng Omfalos
Beskrivning av konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel
Det nära sambandet mellan dynamit och kultur är en egenart som är speciell för Sverige och som genom Nobelpriset blivit känt världen över. Den 10 december infaller Nobeldagen, i år med ett 100-årsjubileum. Att denna dag genomföra en sprängning av skulpturen Omfalos skulle på ett intressant sätt koppla samman de mest skilda intressen. Som kommentar till Nobelpriset torde det vara både anslående och tvetydigt.

Huvudaktörerna i - med en specifik konstterm - den relationella estetik som utvecklats i dramat skulle med största sannolikhet kunna få sitt realitetsbegär tillfredsställt. Krapperupsstiftelsen och kronofogden tycks betrakta sitt deltagande på ett rent formellt sätt och endast i obetydlig utsträckning reflektera kring sin betydelse som energikällor till att utveckla en betydelsefull konsthandling. Och man må säga att Omfalosdramat rubricerat som Hommage ā Alfred Nobel utgör en händelsesekvens där konstens sken sammanflätas med rå verklighet.

Att destruera ett konstverk är sällan lyckat. Konsten aktiveras främst i ett historiskt perspektiv främst på grund av att den fullföljs genom kontemplativa övervägande som förstärks av tiden. Det tillfälliga lynnet som kan locka inblandade till obetänksamma övergrepp kan dock utan vidare sägas vara en tillgång för en konstnärlig dramaturgi.

I Hommage ā Alfred Nobel förvandlas den brutala utplåningsakten till ett försonande tecken änskönt huvudaktörerna troligen uppfattar händelsen som icke-teater. Det är troligt att projektet genom form och originalitet kommer att väcka tillräcklig uppmärksamhet för att skapa en fängslande axel mellan festligheterna i Stockholm och den kärva utplåningen av en skulptur i nordvästra Skåne. Den kan uppfattas som en tämligen barsk version av ett klassiskt memento mori (och man observerar att den 10 december /1896/ var Alfred Nobels dödsdag). De begärda 100 kg dynamit faller också in i jubiléets 100 år; svårligen kan man tänka sig att Alfred Nobel skulle vara värd mindre.

Jag vill också understryka kronofogden Eilert Nilssons behov av understöd. Han har den svåra uppgiften att i ett konstärende utöva fronesis. Aristoteles framlägger problemet i Den nichomachiska etiken; om att föra ett allmänt resonemang om enskilda fall:

"Ty de bemästras varken av någon särskild teknik eller några givna direktiv, utan de handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för tillfället, i likhet med vad som är fallet inom läkekonsten eller navigationskonsten."

Det är knappast troligt att kronofogden äger tillgång till att bemästra ett konstärende. Av helt förståelig brist kommer han att inrymma Omfalos i det byråkratiska barbariet. Konstnären aktar att lämna honom bistånd och undgå ett för samhällskroppen tragiskt och förödmjukande slut.

Det är uppenbart att pseudohändelserna kring Omfalos genom sinnlig extas fått överdrivna proportioner vilket givetvis gör saken utmärkt lämpad att förläggas inom den performativa konsten. Genomförandet av projektet kommer inte att medföra några betydande skador. Sprängningen kommer att äga rum under insyn av fackmän, berörda parter, till vilka självklart må räknas länsstyrelsen, kan, om så önskas, utsända observatörer.

Länsstyrelsen är sålunda inbjuden att deltaga i projektet. Som det framgår är det dock inte möjligt att avslå en sådan inbjudan. Den relationella estetiken kommer att skapa sitt händelseförlopp oavsett vilket beslut som fattas. Emellertid må det framhållas att länsstyrelsen i detta tillfälle utgör en neutral part i händelsekedjan. Denna position bör göra det lättare att betrakta skeendet med en distans som stiftelsen och fogden näppeligen kan erövra. Stiftelsen kan möjligen, med tanke på dess ansvar som kulturstiftare, i ett längre tidsperspektiv omvärdera sin rollgestaltning. Något sådant kan inte begäras av kronofogdemyndighetens representant. Konstnärerna Vilks och Billgren kommer att spela sina roller som om de saknade distans. Och det är då att beakta att konstnär Vilks inte är identisk med den projektansvarige konstnären Vilks.


» Nästa sida: Ansökan till Länstyrelsen

» Ingress | Ansökan till Länstyrelsen | English summary


Mer information:
»Nimis & Arx
»Ladonien


vilks.net / ingress / beskrivning av konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel