vilks.net / ingress / ansökan om sprängning på kullabergs naturreservat
Hommage ā Alfred Nobel
» Spräng OmfalosArild 2001-11-24


Miljöenheten
Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MalmöAnsökan om sprängning på Kullabergs naturreservat
Enligt beslut av Malmö tingsrätt 2001-11-09 (mål nr Ä 6918-01) skall skulpturen Omfalos avlägsnas från Kullabergs naturreservat. Den 1,60 meter höga Omfalos som består av betong och sten är utförd av okända personer. Dock har jag tilldelats förfoganderätten över den. I april 2001 såldes Omfalos till konstnären Ernst Billgren. I sista hand är jag ansvarig för dess bortforsling.

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen som drivit saken mot Omfalos är uppenbarligen angelägna om att skulpturen snarast försvinner. Samma inställning hyser ävenledes Eilert Nilsson vid Kronofogdemyndighetens Helsingborgskontor. Terrängförhållandena vid Håle stenar är sådana att en bortforsling av Omfalos med båtlägenhet förmodligen är ogenomförbar under vinterhalvåret. Kronofogden menar, och säkerligen i korrekt tjänstemässig nit, att åtgärder snarast må vidtagas. Detta betyder att den ur min synpunkt rimliga plan om borttransport under den kommande våren, en plan som utarbetats tillsammans med Omfalos ägare, ej kan fasthållas.

För att visa den bästa vilja att omedelbart tillse verkställandet av Omfalos försvinnande har jag funnit en lösning som innebär att dess borttagande förvandlas till ett konstprojekt. Detta konstprojekt torde vara av så god kvalitet att den olägenhet som uppstår genom att Omfalos totalförstöres mer än väl kompenseras av uppnådd verkshöjd.

Konstprojektet beskrivs närmare i bifogade handlingar. Här skall jag enbart framlägga min begäran att den 10 december 2001 spränga Omfalos. Den beräknade mängden dynamit uppgår till 100 kg. Med den mängden kommer skulpturen att helt försvinna. Några lättare skador kan uppstå i dess omedelbara omgivning, men naturen är robust och torde endast i ringa grad påverkas. Då tidsfristen är kort ber jag att länsstyrelsen behandlar min skrivelse så snart som möjligt.

Lars Vilks
Box 1
260 43 Arild
042-345354» Ingress | Beskrivning av konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel | English summary


Mer information:
»Nimis & Arx
»Ladonien


vilks.net / ingress / ansökan om sprängning på kullabergs naturreservat